Year 2018

Scientific Journal Vol. 4 / 2018 (31)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • MAŁGORZATA KMAK
  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W STRATEGIACH MAŁOPOLSKICH GMIN – WYBRANE ASPEKTY / SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES FOR COMMUNES IN THE MALOPOLSKA REGION – SELECTED ASPECTS

 • MILENA BERA
  OCENA STANU OCHRONY ŚRDOWISKA W POWIATACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO / EVALUATION OF THE STATUS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN POWIATS OF THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

 • MONIKA ŚPIEWAK – SZYJKA
  BUDŻET DOMOWY SENIORA / SENIOR'S HOME BUDGET

 • DARIUSZ MASŁOWSKI, EWA KULIŃSKA
  DYNAMIKA ZMIAN W CZASIE REALIZACJI INTERWENCJI POLICYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM / DYNAMICS OF CHANGES DURING THE IMPLEMENTATION OF POLICE INTERVENTIONS IN THE MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

 • PRZEMYSŁAW SERGIEJ, GRZEGORZ CZAPSKI
  BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA RESTAURACJI TYPU FAST-FOOD / CUSTOMER SATISFACTION SURVEY OF FAST-FOOD RESTAURANTS IN SIEDLCE

 • NATALIA ALEKSANDRA OLESZCZYK
  DETERMINANTY I OGRANICZENIA ROZWOJU REGIONALNEGO / DETERMINANTS AND RESTRICTIONS ON REGIONAL DEVELOPMENT

 • DOMINIKA ŚLIWIŃSKA-KOTRYS, GRZEGORZ CZAPSKI
  RYNEK PRACY W MIEŚCIE SKARYSZEW / THE LABOR MARKET IN CITY SKARYSZEW

 • TOMASZ WINNICKI, BARTOSZ GŁOWACKI
  WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH / SELECTED MANAGEMENT PROBLEMS IN AGRICULTURAL HOLDINGS

 • EWA MAGREL, ELŻBIETA IZABELA MISIEWICZ
  BARIERY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO / BARRIERS TO CONDUCT ECONOMIC ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF MICRO-ENTERPRISES FROM PODLASKIE VOIVODESHIP

 • JACEK MICHALAK, ZBIGNIEW WARZOCHA, PAULINA LIMINOWICZ
  GOSPODAROWANIE BUDŻETEM DOMOWYM PRZEZ RODZINY KORZYSTAJĄCE Z PROGRAMU „RODZINA 500+” / THE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD BUDGET BY THE FAMILIES BENEFITING FROM “FAMILY 500+” PROGRAMME

 • WALERY OKULICZ-KOZARYN
  WHAT A MANAGEMENT MODEL DO EMPLOYEES OF POLISH LOCAL SELF-GOVERNMENT PREFER: EASTERN OR EUROPEAN? / JAKI MODEL ZARZĄDZANIA PREFERUJĄ PRACOWNICY POLSKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: WSCHODNI CZY EUROPEJSKI?

 • BEATA MADRAS-MAJEWSKA, JANUSZ MAJEWSKI
  PSZCZELARSTWO W POLSCE – ZMIANY I STRUKTURA REGIONALNA / BEEKEEPING IN POLAND - CHANGES AND REGIONAL STRUCTURE

 • MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI
  ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ CZŁONKÓW PZŁ JAKO WYNIK NOWELIZACJI PRAWA ŁOWIECKIEGO USTAWĄ Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R / DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF POLISH HUNTING ASSOCIATION MEMBERS AS A RESULT OF THE AMENDMENT OF THE HUNTING LAW FROM 12 DECEMBER 2013

 • MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI
  ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ CZŁONKÓW PZŁ JAKO WYNIK NOWELIZACJI PRAWA ŁOWIECKIEGO USTAWĄ Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 R / DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF POLISH HUNTING ASSOCIATION MEMBERS AS A RESULT OF THE AMENDMENT OF THE HUNTING LAW FROM 12 DECEMBER 2013

 • MAGDALENA GERAGA
  HOW (NOT) TO CHANGE THE ORGANIZATIONAL CULTURE - CASE STUDY / JAK (NIE) ZMIENIAĆ KULTURY ORGANIZACYJNEJ - STUDIUM PRZYPADKU

 • AGNIESZKA MIKLEWSKA
  BEZDOMNOŚĆ JAKO PROBLEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO. ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE / HOMELESSNESS AS A PROBLEM OF SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. PSYCHOSOCIAL ASPECTS

 • DOROTA KUPIS
  DYREKTOR SZKOŁY JAKO LIDER W KREOWANIU POLITYKI OŚWIATOWEJ SAMORZĄDU WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI / THE SCHOOL DIRECTOR AS A LEADER IN THE CREATION OF THE BUDGETARY LOCAL POLICY FOR THE CHALLENGES OF PRESENT TIMES

 • EDYTA PACZKA
  ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY / SUSTAINABLE CONSUMPTION AND A SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

 • ANNA PODGÓRNIAK
  CENTRALISATION OF VALUE ADDED TAX SETTLEMENTS IN THE LOCAL GOVERNMENT UNITS / CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 • JAN SIKORA, WŁODZIMIERZ KACZOCHA
  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY – IDEA – REALIZACJA / SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT - IDEA – IMPLEMENTATION

 • MARIOLA CHRZANOWSKA, IWONA POMIANEK
  MULTIDIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS OF CHANGES IN LIVING CONDITIONS IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP COMPARED TO OTHER POLISH VOIVODESHIPS IN THE PERIOD 2005-2016 / WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA ZMIAN WARUNKÓW ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W PORÓWNANIU Z INNYMI POLSKIMI WOJEWÓDZTWAMI W OKRESIE 2005-2016

 • MAŁGORZATA BORKOWSKA, ELŻBIETA SZYMAŃSKA
  LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM / LOCAL GROUPS OF ACTION IN LOWER SILESIAN VOIVODESHIP

 • BEATA PAWLICA
  WYKLUCZENIE SPOŁECZNE POLSKICH RODZIN W PERSPEKTYWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. REFLEKSJE SOCJOLOGA / SOCIAL EXCLUSION OF POLISH FAMILIES IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT PERSPECTIVE. SOCIOLOGY REFLECTIONS


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • WALERY OKULICZ-KOZARYN
  A "HOT" WORD OF MODERN POLISH HIGHER EDUCATION: DO STUDENTS PREFER AN AUDITORY WAY OF LEARNING? / "GORĄCE" SŁOWO O WSPÓŁCZESNYM POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM: CZY STUDENCI WOLĄ SŁUCHOWEGO SPOSÓB UCZENIA SIĘ?

 • KATARZYNA KAZOJĆ, NORBERT OBRYCKI
  TRENDY I INNOWACJE RYNKU ENERGII WYZNACZNIKIEM OCZEKIWANYCH ZMIAN W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH / TRENDS AND INNOVATIONS IN ENERGY SECTOR AS DETERMINANT OF CHANGES EXPECTED IN POLISH COMPANIES

 • JAROSŁAW MAJ
  INNOWACYJNOŚĆ I JEJ ZNACZENIE DLA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH / INNOVATION AND ITS IMPORTANCE FOR THE COMPETITIVENESS OF FARMS

 • HENRYK KOWGIER
  KILKA UWAG O RÓWNOWADZE KONKURENCYJNEJ W MODELU ARROWA - DEBREUGO- MCKENZIEGO / SOME REMARKS ON THE COMPETITIVE EQUILIBRIUM IN THE MODEL OF K.J. ARROW- G. DEBREU - L. MCKENZI

 • ARTUR WILCZYŃSKI
  WYKORZYSTANIE MODELU BELBINA DO IDENTYFIKACJI RÓL GRUPOWYCH / TESTING BELBIN'S MODEL FOR TEAM ROLE PREFERENCE

 • TADEUSZ A. GRZESZCZYK, EWELINA RYBKO
  STOCHASTIC METHODS FOR FORECASTING SALES OF FAST-MOVING CONSUMER GOODS / STOCHASTYCZNE METODY PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW SZYBKOZBYWALNYCH

 • MICHAŁ ORZOŁ
  ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW E-COMMERCE / SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF E-COMMERCE ENTERPRISES

 • BARTOSZ MURAT
  OCENA PROCESU DECENTRALIZACJI ORGANIZACJI PRACY POLICJI W KONTEKŚCIE FILOZOFII COMMUNITY POLICING / EVALUATION OF THE PROCESS OF DECENTRALIZATION OF THE WORK ORGANIZATION OF THE POLICE IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY COMMUNITY POLICING

 • MARCIN KAROLAK
  SYSTEMY REALIZACJI INWESTYCJI LINIOWYCH W POLSCE/ SYSTEMS FOR IMPLEMENTING LINE INVESTMENTS IN POLAND


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • ANASTAZJA MAGDALENA KASZTALSKA
  MARKET OF A LUXURY GOODS AND SERVICES IN ENGLAND / RYNEK DÓBR I USŁUG LUKSUSOWYCH W ANGLII

 • MARIAN KRUPA
  UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ / DETERMINATION OF FAMILY BUSINESS DEVELOPMENT IN POLAND AT EUROPEAN UNION COUNTRIES PERSPECTIVE

 • PIOTR BÓRAWSKI, MARIIA KUPTSOVA, ANDRII SLIS, RAFAŁ WYSZOMIERSKI
  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BIOGAS MARKET IN THE EUROPEAN UNION / ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ RYNKU BIOGAZU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 • ELŻBIETA M. KACPERSKA
  ROZMIESZCZENIE REGIONALNE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE / REGIONAL DISTRIBUTION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN POLAND

 • NORA AMBERG
  SUSTAINABILITY BACKROUND OF PRODUCING AND SELECTING COSMETICS, WITH SPECIAL PRECAUTIONS FOR PRODUCT INSTRUMENTS / PODSTAWY ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI I DOBORU KOSMETYKÓW ZE SZCZEGÓLNYMI ŚRODKAMI OSTROŻNOŚCI STOSOWANIA PRODUKTÓW

 • WOJCIECH LEWICKI
  THE INFLUENCE OF UNION REGULATIONS IN THE FORM OF SECTORAL EXCLUSIONS ON THE FUNCTIONING OF THE AUTOMOTIVE PRODUCT AND SERVICE MARKET IN POLAND / WPŁYW REGULACJI UNIJNYCH W POSTACI WYŁĄCZEŃ SEKTOROWYCH NA FUNKCJONOWANIE RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG MOTORYZACYJNYCH W POLSCE

 • DARIUSZ ELIGIUSZ STASZCZAK
  ZMIANY POZYCJI KRAJÓW UE W MIĘDZYNARODOWYM HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W LATACH 2007-2017 / CHANGES OF EU COUNTRIES POSITIONS IN THE INTERNATIONAL FOOD TRADE IN 2007-2017