Year 2018

Scientific Journal Vol. 3 / 2018 (30)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ALEKSANDRA JĘKOT
  OGRANICZENIE I ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE W OPINII KONSUMENTÓW
  LIMITATION AND PROHIBITION OF TRADING ON SUNDAYS IN THE OPINION OF CONSUMERS

 • JOANNA BARTKOWICZ
  OWADY JADALNE JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
  EDIBLE INSECTS AS A SOURCE OF NUTRIENTS THE HUMAN NUTRITION

 • ZDZISŁAW KOCHANOWICZ
  SYTUACJA EKONOMICZNA GMIN WIEJSKICH POWIATU MAKOWSKIEGO
  THE ECONOMIC SITUATION OF RURAL COMMUNE OF MAKOWSKI POVIAT

 • MAGDALENA MALINOWSKA
  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU A ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU
  SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AND ENTERPRISES BEHAVIOR ON THE MARKET

 • MARZENA KACPRZAK, PAULINA TRĘBSKA, IZABELA WIELEWSKA
  WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA A SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE
  THE EXPENDITURE ON HEALTH CARE AND THE FINANCIAL SITUATION OF HOUSEHOLDS IN POLAND

 • JOANNA JĘDRAK
  OPŁATY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ JEJ WARTOŚCI
  REAL ESTATE FEES DUE TO THE CHANGE IN ITS VALUE

 • MICHAŁ KRUSZYŃSKI, PAWEŁ ANDRZEJCZYK
  TRANSPORT A GOSPODARKA
  TRANSPORT AND ECONOMY

 • IWONA BĄK
  ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W PODREGIONACH POLSKI
  DIFFERSITY OF SOCIAL AND ECONOMIC LEVEL IN SUBREGIONS OF POLAND

 • MARIA JAKUBIK-GRZYBOWSKA
  ISTOTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEPISÓW PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
  THE ESSENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATIONS APPLICABLE ON SELECTED EXAMPLES

 • MONIKA PRADZIADOWICZ
  EKOPORTY JAKO KOMPLEKSOWY SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW MIASTA SZCZECINA
  ECOPORTS AS A COMPREHENSIVE SELECTIVE COLLECTION SYSTEM FOR WASTE OF SZCZECIN CITY


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • BEATA KLAJA-GAWEŁ
  POJĘCIE I ISTOTA WYNAGRODZENIA CAŁKOWITEGO / KOMPLEKSOWEGO (TOTAL REWARDS) – WZAJEMNE KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ JEGO PRACOWNIKÓW
  CONCEPT AND ESSENCE OF TOTAL REWARDS - MUTUAL BENEFITS FOR THE COMPANY AND ITS EMPLOYEES

 • MAREK STYCH
  INNOWACYJNOŚĆ NA LOKALNYM RYNKU TURYSTYCZNYM – TEORIA I BADANIA WŁASNE
  INNOVATION IN A LOCAL TOURISM MARKET – THEORY AND PERSONAL STUDY

 • MILENA BERA
  ROLA PAŃSTWA W ROZWOJU RYNKÓW KREDYTOWANIA MIESZKANIOWEGO W POLSCE
  THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL CREDIT MARKETS IN POLAND

 • ANASTAZJA MAGDALENA KASZTALSKA
  LUXURY GOODS IN THE ECONOMIC THEORY: HISTORY AND PRICE
  DOBRA LUKSUSOWE W TEORII EKONOMII: HISTORIA I CENY


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • IRENA ŁĄCKA, OLGA BUCKIŪNIENĖ
  POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW Z POLSKI I LITWY ORAZ ICH DETERMINANTY – WYBRANE WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
  ENTREPRENEURIAL ATTITUDES OF STUDENTS FROM POLAND AND LITHUA-NIA AND THEIR DETERMINANTS - SELECTED RESULTS OF SURVEY FINDINGS

 • IRENEUSZ MICIUŁA
  WYZWANIA I PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W RAMACH POLITYKI KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ
  CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CLIMATE AND ENERGY POLICY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

 • AGNIESZKA MALKOWSKA, ARKADIUSZ MALKOWSKI
  OCENA ZRÓŻNICOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTW PRZYGRANICZNYCH W POLSCE POŁUDNIOWEJ NA TLE KRAJU
  ASSESSMENT OF THE DIFFERENCES OF DEVELOPMENT OF BORDER VOIVODESHIPS IN SOUTHRN POLAND IN THE BACKGROUND OF COUNTRY