Year 2018

Scientific Journal Vol. 2 / 2018 (29)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ANNA BOHDAN
  ZAGADNIENIE E-ADMINISTRACJI W STRAETEGIACH ROZWOJU GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
  THE ISSUE OF E-ADMINISTRATION IN THE DEVELOPMENT STRATEGIES OF MUNICIPALITIES IN THE OPOLSKIE VOIVODESHIP

 • ZDZISŁAW KOCHANOWICZ
  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE
  MANAGING HUMAN RESOURCES IN MICRO-ENTERPRISE

 • KAROLINA BARBARA DOCZYK, KATARZYNA ELŻBIETA KUŚMIERZ
  KONSUMPCYJNY WYMIAR STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
  THE CONSUMPTIONAL DIMENSION OF AGEING IN SOCIETY

 • MAGDALENA LISZKA-KONIECZNY, ANNA BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ
  DETERMINANTY STARTU ZAWODOWEGO ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH – ANALIZA NA POZIOMIE REGIONALNYM
  DETERMINANTS STARTING PROFESSIONAL GRADUATES OF HIGHER EDUCATION - ANALYSIS AT THE REGIONAL LEVE

 • AGNIESZKA SOBOLEWSKA
  ROLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE W FINANSOWANIU INWESTYCJI GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W REGIONIE
  THE ROLE OF THE REGIONAL FUND FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT IN SZCZECIN INTHE FINANCING OF THE SYSTEM OF INFRASTRUCTURAL WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT INVESTMENTS IN THE REGION

 • AGATA SZKIEL
  SAMOOCENA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
  RISK MANAGEMENT SELF-ASSESSMENT IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

 • ANDRZEJ KOWALKOWSKI, ADAM RUDZEWICZ, ANETA CIEĆWIERZ, KAZIMIERZ ORZECHOWSKI
  PRODUCT PLACEMENT JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI W OPINII KONSUMENTÓW
  PRODUCT PLACEMENT AS A PROMOTION TOOL IN THE CONSUMER'S OPINION

 • DAWID OLEWNICKI, KUŹMA NATALIA, RADOSŁAW ŁAŹNY
  SAMOZAOPATRZENIE W OWOCE I WARZYWA I JEGO ZNACZENIE W ŚWIETLE BADAŃ KONSUMENCKICH
  SELF-SUPPLY OF FRUIT AND VEGETABLES AND ITS IMPORTANCE BASED ON CONSUMER RESEARCH

 • TOMASZ ROKICKI, MAGDALENA GOLONKO
  ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY WOJEWÓDZTW W POLSCE
  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VOIVODSHIPS IN POLAND

 • WIOLETA KUFLEWSKA, KLAUDIA JUSZCZUK
  LOKOWANIE PRODUKTU JAKO BUDOWA WIZERUNKU FIRMY NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SERIALI TELEWIZYJNYCH
  PRODUCT PLACEMENT AS A COMPANY IMAGE CONSTRUCTION ON THE EXAMPLE OF SELECTED TELEVISION SERIES


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • JADWIGA GORĄCZKOWSKA
  WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU W LATACH 2014-2016 – PRZYPADEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO
  SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN THE INDUSTRY IN 2014-2016 - CASE OF KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP

 • PATRYK ZACHŁOWSKI
  SPECYFIIKA NARODOWEGO SYSTEMU INNOWACJI POLSKI
  SPECIFICATIONS OF THE NATIONAL SYSTEM OF INNOVATION IN POLAND

 • ANNA SZELIGA – DUCHNOWSKA, MIROSŁAWA SZEWCZYK
  RÓŻNICE MIĘDZY KOBIETAMI I MĘŻCZYZNAMI W POSTRZEGANIU ZACHOWAŃ KONTRPRODUKTYWNYCH W PRACY NA PRZYKŁADZIE POLICJI
  THE DIFFERENCES BETWEEN FEMALES AND MALES IN THEIR PERCEPTIONS OF COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR (A CASE STUDY OF THE POLICE FORCE)

 • JACEK WOŹNIAK, ILONA ANCZARSKA
  TRENER WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY – DWIE ROLE ALE PODOBNE KOMPETENCJE?
  INTERNAL AND EXTERNAL TRAINER – 2 ROLES, SIMMILAR COMPETENCIES?


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • ANNA KRAJEWSKA
  DETERMINANTY LOKALIZACJI BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W TEORII EKONOMII
  LOCATIONAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THEORY OF ECONOMY

 • MARIAN KRUPA
  UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
  DETERMINATION OF FAMILY BUSINESS DEVELOPMENT IN POLAND AT EUROPEAN UNION COUNTRIES PERSPECTIVE

 • NATALIYA STRUK
  WARUNKI ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU PARTNERSTWA BIZNESOWEGO MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI UKRAINY I POLSKI
  CONDITIONS AND PERSPECTIVES OF BUSINESS PARTNERSHIP DEVELOPMENT BETWEEN UKRAINIAN AND POLISH ENTERPRISES