Year 2018

Scientific Journal Vol. 1 / 2018 (28)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ, IRENEUSZ ŻUCHOWSKI
  DIRECT SALES IN AGRICULTURE
  SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA W ROLNICTWIE

 • JOLANTA IGNAC-NOWICKA
  METODY DRZEWA ZDARZEŃ ORAZ DRZEWA BŁĘDÓW JAKO NARZĘDZIE DLA DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  ETA AND FTA METHODS AS AN TOOL IMPROVING OF SAFETY MENAGMENT SYSTEMS IN THE COMPANY

 • BEATA JAMKA
  RELACJE JAKO BAZOWY ZASÓB „NOWYCH EKONOMII” – WYZWANIE DLA ZARZĄDZANIA
  RELATIONS AS A BASIC RESOURCE OF „NEW ECONOMIES” – CHALLENGE FOR MANAGEMENT

 • JOANNA WIERZOWIECKA
  ZMIANY W ZARZĄDZANIU AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW DOTYCZĄCE PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU
  CHANGES IN MANAGING ACCREDITED LABORATORIES WITH RESPECT TO THE RISK-BASED APPROACH

 • MONIKA SZYMURA
  UMOWA LICENCYJNA A UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
  LICENSE AGREEMENT AND CONTRACT FOR TRANSFER OF COPYRIGHT PROPERTY RIGHTS

 • EWA STROIŃSKA
  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. IMPLIKACJE PRAKTYCZNE
  KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION. PRACTICAL IMPLICATIONS

 • STANISŁAW HORNIK
  ODDZIAŁYWANIE KONCEPCJI CSR NA WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA
  IMPACT OF THE CSR CONCEPT ON THE IMAGE OF A ENTERPRISE

 • MARIA DYL-NIEDŹWIECKA
  PROBLEMY INTERPRETACYJNE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE PRASY FACHOWEJ
  INTERPRETATIVE PROBLEMS OF PUBLIC PROCUREMENT ACT IN THE VIEWS OF THE PROFESSIONAL MAGAZINES

 • ADAM RUDZEWICZ
  PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE A LOJALNOŚĆ KONSUMENTA
  LOYALTY PROGRAMS AND CONSUMER LOYALTY


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • AGNIESZKA DREWS
  MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJACH ZARZĄDZANIA
  PLACE OF INNOVATION IN THE CONTEMPORARY MANAGEMENT CONCEPT

 • MAGDALENA GERAGA
  W STRONĘ GRYWALIZACJI
  TO THE WEBSITE OF GRIVALISATION

 • ALICJA MAJEWSKA
  WPŁYW BLISKOŚCI GEOGRAFICZNEJ I RELACYJNEJ KONKURENTÓW NA AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTW W WIELKOPOLSKIM SYSTEMIE PRZEMYSŁOWYM
  IMPACT OF GEOGRAPHIC AND RELATIONAL PROXIMITY OF COMPETITORS ON INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE WIELKOPOLSKA INDUSTRIAL SYSTEM

 • BEATA KLAJA-GAWEŁ
  MODYFIKACJA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOLEJOWYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRAKCIE RESTRUKTURYZACJI
  MODIFICATION OF THE COMPENSATION SYSTEM IN A RAILWAY COMPANY DURING THE RESTRUCTURING PROCESS

 • PAWEŁ MROZOWSKI
  WPŁYW BRANŻY FINTECH NA KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO
  INFLUENCE OF FINTECH INDUSTRY ON THE COMPETITIVENESS OF THE POLISH BANKING SECTOR


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • JOANNA KRUPSKA
  FUNDUSZE UE A WZROST KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA MŚP – OGRANICZENIA W APLIKOWANIU O ŚRODKI UNIJNE - ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RPO POMORSKIE NA LATA 2014-2020
  EU FUNDS AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE SME SECTOR - RESTRICTIONS IN APPLYING FOR EU FUNDS

 • KRZYSZTOF FIRLEJ, SEBASTIAN KUBALA
  PROBLEM OPTYMALIZACJI ZATRUDNIENIA, A JAKOŚĆ POTENCJAŁU LUDZKIEGO W SEKTORZE ROLNYM W POL-SCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
  THE PROBLEM OF EMPLYMENT OPTIMIZATION, AND THE QUALITY OF HUMAN POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN POLAND WITHIN THE EURO-PEAN UNION

 • MATEUSZ MIERZEJEWSKI
  STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA POLSKI NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 – 2017
  MACROECONOMIC STABILITY OD POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES IN 2007 - 2017

 • ANNA BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ, KAMILA TĘCZA
  IMIGRACJA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY DO POLSKI - DYNAMIKA I CHARAKTER ZMIAN NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY
  IMMIGRATION OF THE UKRAINIAN EMPLOYEES TO POLAND – DYNAMICS AND SPECIFICITY OF PODKAPRACKIE LABOUR MARKET CHANGES