Year 2017

Scientific Journal Vol. 4 / 2017 (27)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • JOANNA WIERZOWIECKA
  ANALYZING THE CONTEXT OF AN ORGANIZATION IN QUALITY, ENVIRONMENT, AND OHS MANAGEMENT SYSTEMS
  ANALIZA KONTEKSTU ORGANIZACJI W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO I BHP

 • AGATA SZKIEL
  IMPLICATIONS OF LIBERALIZING THE ISO 9001:2015 STANDARD REQUIREMENTS CONCERNING DOCUMENTING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
  IMPLIKACJE LIBERALIZACJI WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015 DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

 • IRENA ŁĄCKA
  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL EXCLUSION IN RURAL AREAS IN POLAND

 • AGNIESZKA KAWECKA
  SUSTAINABILITY AS A STRATEGIC TREND IN SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT
  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, JAKO STRATEGICZNY TREND ROZWOJU ŁAŃCUCHA DOSTAW

 • ANDRZEJ WESOŁOWSKI, EWA SIEMIANOWSKA
  UNCONVENTIONAL METHODS AND TECHNIQUES OF TREATMENT IN ORGANIC FARMING AND PROCESSING THE EFFECTS OF SONICATION ON THE HARDNESS OF SHORTCAKES
  NIEKONWENCJONALNE METODY I TECHNIKI STOSOWANE W EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI I PRZETWARZANIU. WPŁYW SONIKACJI NA TWARDOŚĆ KRUCHYCH CIASTEK

 • BEATA BĘDZIK
  ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W GMINACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WEDŁUG WIEKU RESPONDENTÓW – WYBRANE ASPEKTY
  DIFFERENTIATION OF SOCIAL CAPITAL LEVEL IN RURAL COMMUNES OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP ACCORDING TO THE CRITERION FOR RESPONDENT’S AGE – SELECTED ASPECTS

 • MATEUSZ CHMIELEWSKI
  PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ W WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NA PODSTAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ TOMASZÓW MAZOWIECKI W LATACH 2012-2016
  CAUSES OF DELAYS IN THE PERFORMANCE OF CONSTRUCTION WORKS BASED ON PUBLIC PROCUREMENT AWARDED BY THE COMMUNE OF TOMASZÓW MAZOWIECKI IN 2012-2016

 • HENRYK KOWGIER
  O WYKORZYSTANIU TEORII GIER SKOŃCZONYCH DO NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ EKONOMICZNYCH
  ABOUT THE USE FINITE GAME THEORY FOR SOME ECONOMIC ISSUES

 • STANISŁAWA SOKOŁOWSKA, ANNA MIJAL
  THE FORGOTTEN REPRESENTATIVES OF THE SCHOOL OF MATHEMATICS IN SCIENCES OF MANAGEMENT
  ZAPOMNIANI PRZEDSTAWICIELE SZKOŁY MATEMATYCZNEJ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

 • WOJCIECH GOTKIEWICZ, WOJCIECH WASZKIEWICZ
  FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO – ASPEKTY PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
  OPERATION OF ECOLOGICAL FARMS ON THE EXAPLE OF DISTRICT OF AUGUSTÓW – PROBLEMS OF NATURE, SOCIAL AND ECONOMIC

 • AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA – BARYŁA, MIROSŁAWA WITKOWSKA – DĄBROWSKA
  PRZEKSZTAŁCANIE PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELCZYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM
  TRANSFORMATION OF OWNERSHIP RIGHTS TO FLATS IN THE HOUSING STOCK MANAGED BY HOUSING COOPERATIVES

 • EWA BECK-KRALA, BEATA KLAJA-GAWEŁ
  MODIFICATIONS IN COMPENSATION PRACTICES IN ORGANIZATIONS REPRESENTING VARIOUS SECTORS IN POLAND
  MODYFIKAJCE W PRAKTYKACH WYNAGRADZANIA W ORGANIZACJACH REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE SEKTORY W POLSCE

 • MIROSŁAW MACHNACKI
  ACCOUNTANCY AS TOOL FOR EVALUATION AND MEASUREMENT OF SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL FARMS
  RACHUNKOWOŚĆ JAKO NARZĘDZIE DO OCENY I POMIARU POZIOMU ZRÓWNOWAŻENIA GOSPODARSTW ROLNICZYCH

 • ADAM RUDZEWICZ
  CONSUMER TRUST AND RELATIONSHIP LENGTH WITH THE SERVICE PROVIDER
  ZAUFANIE KONSUMENCKIE A DŁUGOŚĆ RELACJI Z USŁUGODAWCĄ

 • AGNIESZKA BRELIK
  WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACJI NA ROZWÓJ TURYSTYKI
  INFLUENCE OF GLOBALISATION ON TOURISM DEVELOPMENT

 • PAWEŁ ANDRZEJCZYK, JAROSŁAW BRODNY, MICHAŁ KRUSZYŃSKI, EWA RAJCZAKOWSKA
  PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA UREGULOWAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW
  PROBLEMS OF TRANSPORT COMPANIES IN THE FIELD OF APPLICATION OF REGULATIONS CONCERNING DRIVERS 'WORKING TIME

 • MAŁGORZATA SZWEJKOWSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI
  SZKODY ŁOWIECKIE JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ SZKÓD W ŚRODOWISKU
  GAME ANIMALS DAMAGE AS A PARTICULAR TYPE OF ENVIRONMENTAL DAMAGE


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • WOJCIECH LEWICKI, BOGUSŁAW STANKIEWICZ
  INNOWACYJNOŚĆ PROCESOWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NA PRZYKŁADZIE PRÓBY ZDEFINOWANIA WPŁYWU KOSZTÓW NAPRAW POJAZDU NA WYSOKOŚĆ KSZTAŁTOWANIA SIĘ INDYWIDUALNEJ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ
  INNOVATIVE PROCESS IN RISK MANAGEMENT BASED ON EXAMPLE OF AN ATTEMPT AT DEFINING THE EFFECT OF REPAIR COSTS AT THE HEIGHT OF INDIVIDUAL INDIVIDUAL INTERRUPTION OF THE INSURANCE RATES

 • PATRYK ZACHŁOWSKI
  KONCEPCJA POPYTOWEGO PODEJŚCIA (USER-DRIVEN) W KONTEKŚCIE MECHANIZMÓW TWORZENIA INNOWACJI
  INNOVATIVENESS – THE MODELS OF INNOVATION PROCESSES. THE CONCEPT OF THE DEMAND-BASED APPROACH TO THE MECHANISMS OF INNOVATION

 • JEREMIAH ADEYINKA AJISOPE
  AN APPRAISAL OF RURAL ENTREPRENEURSHIP IN BADAGRY, LAGOS STATE, NIGERIA
  OCENA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ W BADANIU, W STANIE LAGOS, NIGERIA

 • KATARZYNA BORATYŃSKA
  BEER MARKET DEVELOPMENT IN SELECTED EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES: EVALUATION FROM ECONOMIC PERSPECTIVE
  ROZWÓJ RYNKU PIWA W WYBRANYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: PERSPEKTYWA EKONOMICZNA


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • VLADIMIR GRAKUN
  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРИЗВОДИТЕЛЕЙ
  THEORETICAL ASPECTS OF TRANSACTIONAL SECTOR OF AGROCHEMICAL PROVIDING ECONOMY OF RURAL PRODUCERS

 • ANATOLI SAIGANOV, TATSIANA ZAPRUDSKAYA
  НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АПК И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
  SOME ISSUES OF AIC AND SOLUTIONS

 • ANATOLI SAIGANOV, STANISLAV KARPOVICH
  ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ
  ASSESSMENT OF CURRENT STATE AND MAIN DIRECTIONS EFFI-CIENCY FUNCTIONING OF AGRICULTURE OF BELARUS

 • KATARZYNA WARZECHA
  SYNTETYCZNA OCENA DYSTANSU POLSKI OD KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA PODSTAWIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ
  SYNTHETIC EVALUATION OF THE POLISH DISTANCE FROM THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION ON THE BASIS OF SELECTED INDICATORS OF THE HEALTHCARE SYSTEM