Year 2017

Scientific Journal Vol. 3 / 2017 (26)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • JACEK WOŹNIAK
  UWAGA KIEROWNIKA JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY AKCEPTACJI STOSOWANIA E-LEARNINGU W ZESPOLE
  TEAM LEADER STYLE AS A FACTOR FACILITATING E-LEARNING ACCEPTANCE IN A MANDATORY ENVIRONMENT

 • MICHAŁ KRUSZYŃSKI, TOMASZ WICIAK
  WDRAŻANIE DZIAŁANIA ROLNOŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU – DOŚWIADCZENIA I OPINIE ROLNIKÓW
  IMPLEMENTATION OF AGRICULTURE, ENVIRONEMNTAL - LIMATE ACTIVITIES IN LOWER SILESIA - EXPERIENCE AND OPINIONS OF FARMERS

 • KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ, MACIEJ SCHULZ
  ORGANIZACJA MARKETINGU I POZIOM WIEDZY MARKETINGOWEJ W URZĘDACH GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  ORGANIZATION OF MARKETING AND THE LEVEL OF MARKETING KNOWLEDGE IN THE OFFICES OF KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODSHIP

 • IWONA BĄK
  TAKSONOMICZNE MIERNIKI ROZWOJU W BADANIU JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH POLSKI
  TAXONOMIC MEASURES OF DEVELOPMENT IN THE STUDY OF ENVIRONMENTAL QUALITY IN RURAL AREAS OF POLAND

 • ALICJA GRZEŚKOWIAK
  RELACJE POMIĘDZY POZIOMEM KOMPETENCJI TWARDYCH A WYSOKOŚCIĄ ZAROBKÓW W ŚWIETLE BADAŃ DOTYCZĄCYCH KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE
  RELATIONS BETWEEN HARD COMPETENCES LEVEL AND EARNINGS IN LIGHT OF SURVEY ON HUMAN CAPITAL IN POLAND

 • ANNA OLEŃCZUK-PASZEL
  PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO W POLSCE
  SPATIAL DIVERSIFICATION OF MUNICIPAL DWELLING STOCK IN POLAND

 • WITOLD GOSZKA, PIOTR PRUS
  SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH (STUDIUM PRZYPADKU)
  ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS GROUPS (CASE STUDY)

 • PIOTR PRUS, MICHAŁ ROMAN, AGNIESZKA RAMCZYKOWSKA
  CZYNNIKI PRZYRODNICZO-ROLNICZE I EKONOMICZNE DETERMINUJĄCE ROZWÓJ AGROTURYSTYKI W POWIECIE KOŚCIERSKIM
  NATURAL, AGRICULTURAL AND ECONOMIC FACTORS DEFINING DEVELOPMENT OF AGRITOURISM IN THE KOŚCIERSKI DISTRICT

 • PRZEMYSŁAW BANASIK, JOANNA KUCZEWSKA, MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT, SYLWIA MORAWSKA
  WSPÓŁPRACA SIECIOWA SĄDÓW W POLSCE
  NETWORK COOPERATION OF THE COURTS IN POLAND

 • JAROSŁAW WĄSOWICZ, ANNA SĄCZEWSKA-PIOTROWSKA
  ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA JAKO DETERMINANTA UBÓSTWA EKONOMICZNEGO MŁODZIEŻY
  EMPLOYMENT FLEXIBILITY AS A DETERMINANT OF YOUTH POVERTY

 • MILENA BERA
  PRZEGLĄD DOSTEPNYCH ŻRÓDEŁ FINANSOWANIA PROJEKTÓW PROEKOLOGICZNYCH
  OVERVIEW OF AVAILABLE SOURCES OF FINANCING ENVIRONMENTAL PROJECTS

 • DAWID OLEWNICKI, ANNA SOBCZAK
  ZAOPATRZENIE W ŚRODKI DO PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  SUPPLY OF FARM INPUTS ON FARMS IN MAZOWIECKIE VOIVODSHIP

 • AGNIESZKA BRELIK
  ANALIZA WYMIARU EKONOMICZNEGO PROCESÓW TERMOMODERNIZACJI W ZAKRESIE REDUKCJI KOSZTÓW EKSPLOATACJI NA PRZYKŁADZIE SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ GMINY SZCZECIN
  ANALYSIS OF THE ECONOMIC DIMENSION OF THERMOMODERNIZATION PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE SZCZECIN RESIDENTIAL SUBSTANCE

 • TOMASZ KONDRASZUK
  RYCZAŁT CZY ZASADY OGÓLNE ROZLICZANIA VAT W ROLNICTWIE?
  A FLAT-RATE VAT SYSTEM OR GENERAL RULES IN AGRICULTURE?

 • RENATA BURCHART
  ZARZĄDZANIE PODATKIEM VAT PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU OSOBOWEGO W FIRMIE
  MANAGEMENT OF VAT ON THE PURCHASE OF A CAR IN THE BUSINESS

 • DARIUSZ ŻAK
  OCHRONA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH SŁUŻĄCYCH USTALANIU POCHODZENIA PRODUKTÓW
  PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR THE ORIGIN OF PRODUCTS

 • KRZYSZTOF ZALEWSKI
  EKSPLORACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  EXPLORATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES ON THE EXAMPLE OF PODLASKIE VOIVODESHIP


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • KATARZYNA ELŻBIETA KUŚMIERZ
  NIESTANDARDOWE FORMY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ POMYSŁEM NA DOTARCIE DO KLIENTÓW
  UNCONVENTIONAL FORMS OF MARKETING COMMUNICATIONS AS A WAY OF GETTING THROUGH TO CLIENTS

 • AGATA SZKIEL
  INTEGRACJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W RAMACH SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI
  INTEGRATION OF RISK MANAGEMENT IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND MANAGEMENT CONTROL IN GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

 • JACEK WOŹNIAK
  STAŻ INTERNETOWY JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY ZAUFANIE W M-HANDLU
  INTERNET EXPERIENCE AS A TRUST ACENDANCE IN M-COMMERCE

 • JAKUB KRACIUK
  FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNIE W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
  MERGERS, ACQUISITIONS AND STRATEGIC ALLIANCES IN THE PROCESS OF THE INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES

 • IRENA OZIMEK, AGNIESZKA BOBOLA, JULITA SZLACHCIUK
  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ODPOWIEDZIĄ NA ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - MODA CZY OBOWIĄZEK
  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RESPOND TO THE PRINCIPLES SUSTAINABLE DEVELOPMENT - FASHION OR OBLIGATION

 • MACIEJ J. NOWAK, PAWEŁ MICKIEWICZ
  VARIATION IN THE SPATIAL MANAGEMENT SYSTEM CONCEPT AND FUNCTIONAL SPECIFIC AREAS SPECIFICITY
  ZRÓŻNICOWANIE KONCEPCJI SYSTEMU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ A FUNKCJONALNA SPECYFIKA OBSZARÓW

 • ANNA J. PARZONKO
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ NA OBSZARACH MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY I OKOLIC
  CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CYCLING TOURISM IN URBAN AREAS: THE CASE OF WARSAW AND SURROUNDINGS

 • KATARZYNA OLEJNICZAK-SZUSTER
  WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEZ GMINY
  SELECTED ASPECTS OF SHAPING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY MUNICIPALITIES

 • KATARZYNA WARZECHA
  GRY KOMPUTEROWE FORMĄ ROZRYWKI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY – ASPEKTY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
  COMPUTER GAMES FOR ENTERTAINMENT OF CONTEMPORARY YOUTH – SOCIO-ECONOMIC ASPECTS


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • MONIKA PRADZIADOWICZ
  ZNACZENIE I ROZWÓJ DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE PROW 2014-2020
  THE IMPORTANCE AND DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AGRICULTURE ACTIVITIES IN THE NEW PROSPECTS FOR RDP 2014-2020

 • PIOTR KUŁYK
  PRZEKSZTAŁCENIA W SYSTEMIE FINANSOWEGO WSPARCIA ROLNICTWA W UE ORAZ POSTAWACH SPOŁECZNYCH W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  TRANSFORMATIONS IN THE FINANCIAL SYSTEM OF AGRICULTURAL SUPPORT IN THE EU AND SOCIAL ATTITUDES TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • JOANNA STEFANIAK
  WSPARCIE ROZWOJU MŚP A PRIORYTETY EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ 2014-2020
  COHESION POLICY SUPPORT FOR ENTERPRISES

 • WIKTOR PŁÓCIENNIK
  SPECYFIKA SIECI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH- POLSKA NA TLE UE
  THE SPECIFICITY OF THE CONSTRUCTION FILM’S NETWORK – POLAND AND THE EU