Year 2017

Scientific Journal Vol. 2 / 2017 (25)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ, PAULINA DROŻYNER-STAROWICZ
  THE ROLE OF AGRICULTURAL EDUCATION IN THE AWARENESS OF THE STUDENTS FROM THE HIGHER SCHOOL OF AGRIBUSINESS IN LOMZA (WSA) AND WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (SGGW)
  ROLA EDUKACJI ROLNICZEJ W ŚWIADOMOŚCI STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY AGROBIZNESU W ŁOMŻY ORAZ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 • JACEK WOŹNIAK, BOGUSŁA KUROPATWICKI
  TRZY TYPY PRACOWNIKÓW WIEDZY
  THREE TYPES OF KNOWLEDGE WORKERS

 • MAREK ZIELIŃSKI
  ZAUFANIE W RELACJACH BIZNESOWYCH – POJĘCIE I ISTOTA
  DEFINITION AND NATURE OF TRUST IN BUSINESS RELATIONSHIPS

 • EWA KUPIEC, ANNA WIERZBICKA
  STABILNOŚĆ MAKROEKONOMICZNA W POLSCE NA PRZESTRZENI DEKADY
  MACROECONOMIC STABILITY IN POLAND OVER A DECADE

 • KATARZYNA ELŻBIETA KUŚMIERZ
  BOOM NA PROMOCJĘ W SIECI. REKLAMA INTERNETOWA, JAKO NOWE MEDIUM REKLAMOWE
  BOOM TO THE PROMOTION ONLINE. THE INTERNET ADVERTISEMENT AS NEW ADVERTISING MEDIA

 • MAGDALENA SKOWROŃSKA
  TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE W MARKETINGU – UJĘCIE TRADYCYJNE I NOWOCZESNE
  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MARKETING – A TRADITIONAL AND MODERN APPROACH

 • EWELINA SOBOTKO
  PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH W POLSCE
  PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE BETTING MARKET IN POLAND

 • MAGDALENA MACIASZCZYK, AGNIESZKA RZEPKA
  TRADYCYJNE I WIRTUALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI RYNKOWYCH I ICH WPŁYW NA DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
  TRADITIONAL AND VIRTUAL SOURCES OF MARKET INFORMATION AND THEIR INFLUENCE ON MARKET BEHAVIOURS OF MOTOR DISABLED CONSUMERS

 • URSZULA GRZEGA
  WYNAGRODZENIE KOBIET W POLSCE – POZIOM, STRUKTURA I ZRÓŻNICOWANIA
  WAGE OF WOMEN IN POLAND - LEVEL, STRUCTURE AND DIVERSITIES

 • WOJCIECH KOZŁOWSKI, JACEK MICHALAK
  HANDEL DETALICZNY W POLSCE: CZĘŚĆ 2: PERSPEKTYWY ROZWOJU
  RETAIL TRADE IN POLAND. PART 2: PROSPECTS

 • TOMASZ WINNICKI, BOŻENA BOGUCKA
  KIERUNKI ZMIAN W PRODUKCJI, POWIERZCHNI UPRAWY ORAZ HANDLU ZIEMNIAKIEM W LATACH 2010-2016
  DIRECTIONS OF CHANGES IN THE POTATO PRODUCTION, GROWING AREA AND TRADE IN THE YEARS 2010-2016

 • KRZYSZTOF ZALEWSKI
  CZYNNIKI DECYDUJĄCE O ZAKUPIE CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  FACTORS DECIDING TO BUY AGRICULTURAL TRACTORS ON THE EXAMPLE OF THE PODLASKIE VOIVODSHIP

 • PAWEŁ BUCHOWSKI, SEBASTIAN JANEK
  GRUPA PRODUCENCKA JAKO FORMA INTEGRACJI POZIOMEJ W ROLNICTWIE
  PRODUCERS GROUPS AS THE FORM OF INTEGRATING OF FARMER

 • MONIKA ŚPIEWAK – SZYJKA
  SENIOR NA LOKALNYM RYNKU MIESZKANIOWYM
  SENIOR IN THE LOCAL HOUSING MARKET

 • BAZYLI CZYŻEWSKI, ANNA MATUSZCZAK, MARTA GUTH
  ŚRODOWISKOWE ZRÓWNOWAŻENIE GOSPODARSTW ROLNYCH FADN I JEGO DETERMINANTY
  ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF FADN FARMS AND ITS DETERMINANTS

 • ANETA BEŁDYCKA-BÓRAWSKA, ELŻBIETA JADWIGA SZYMAŃSKA
  ZNACZENIE BIOPALIW W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ROLNICTWA
  THE MEANING OF BIOFUELS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • IZABELA KLEPACKA-DUNAJKO, MAREK NIEWĘGŁOWSKI, DAMIAN DUNAJKO
  WPŁYW INFRASTRUKTURY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  INFLUENCE OF INFRASTRUCTURE ON DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE PROVINCE OF PODLASIE

 • JOANNA BARTKOWICZ, ANETA OCIECZEK
  SZANSE ROZWOJU RYNKU OWADÓW JADALNYCH
  CHANCE OF DEVELOPING EDIBLE INSECTS MARKET

 • ŁUKASZ WŁASTOWSKI, HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ
  UWARUNKOWANIA WAKACYJNEJ TURYSTYKI DZIECI I MŁODZIEŻY DLA POTRZEB ROZWOJU TURYSTYKI PRZYGODOWEJ
  CONDITIONINGS OF SUMMER TOURISM OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR THE PURPOSE OF ADVENTURE TOURISM DEVELOPMENT

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ, PAULINA DROŻYNER-STAROWICZ
  PROJECT OF IMPLEMENTATION PRECISION AGRICULTURE TECHNIQUES IN CONVENTIONAL HOLDING - CASE STUDY
  PROJEKT WDROŻENIA TECHNIKI ROLNICTWA PRECYZYJNEGO W GOSPODARSTWIE KONWENCJONALNYM – STUDIUM PRZYPADKU

 • KATARZYNA PAWLEWICZ, KATARZYNA WÓJCIK
  ANALIZA POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMIN PARTNERSKICH NA PRZYKŁADZIE OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
  ANALYSIS OF THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP GROUPS ON THE EXAMPLE OF THE OWL-IŁAW FUNCTIONAL AREA

 • DARIUSZ TWORZYDŁO, MAGDALENA TOBIASZ, WOJCIECH SZYMAŃSKI
  WPŁYW WSPÓŁCZESNEGO E-KONSUMENTA NA E-COMMERCE
  THE EFFECT OF A MODERN E-CONSUMER ON E-COMMERCE

 • JACEK WOŹNIAK, KATARZYNA ŁUBIEŃSKA
  MARKA FIRMY A JEJ WIZERUNEK JAKO PRACODAWCY
  BRAND AND EMPLOYER BRANDING

 • DANUTA MIERZWA, BARTOSZ GOLISZEK
  ANALIZA SWOT JAKO NARZEDZIE WYBORÓW STRATEGICZNYCH- CASE STUDY
  THE SWOT ANALYSIS AS A TOOL FOR STRATEGIC CHOICES – THE CASE STUDY

 • EWA SIEMIANOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, AGNIESZKA KOSEWSKA
  ALTERNATIVE SOURCE OF PROTEIN AND AN ELEMENT OF SUSTAINABLE FOOD PRODUCTION
  OWADY JAKO ALTERNATYWNA PRODUKCJA BIAŁKA I ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • AGNIESZKA BARCZAK
  WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO W TRANSPORCIE LOTNICZYM NA PRZYKŁADZIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK
  SELECTED ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AIR TRANSPORT ON THE EXAMPLE OF AIRPORT GDANSK

 • JOLANTA KONDRATOWICZ-POZORSKA
  PES I INICJATYWY SPOŁECZNE WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
  SSE AND SOCIAL INITIATIVES VERSUS DEVELOPMENT OF THE RURAL AREAS OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

 • ANDRZEJ PARZONKO
  SYSTEMY INFORMACYJNE WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH W GOSPODARSTWACH UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ MLEKA – OCENA W POLSCE I NIEMCZECH
  INFORMATION SYSTEMS SUPPORTING INVESTMENT DECISIONS IN DAIRY FARMS - EVALUATION IN POLAND AND GERMANY

 • MONIKA RADZYMIŃSKA, ANNA GĄTARSKA, EWA SIEMIANOWSKA, ANNA PLATTA
  FRUIT POMACE AS A POTENTIAL ACTIVE FOOD INGREDIENT TO THE PRODUCTION ECOLOGICAL INNOVATIVE CONFECTIONERY PRODUCTS
  WYTŁOKI OWOCOWE JAKO POTENCJALNE SKAŁADNIKII DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW CUKIERNICZYCH


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • ANTONII MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ
  CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU DZIAŁANIA W PRIORYTECIE CZWARTYM PROW 2014-2020
  CHARACTERISTIC OF ACTIVITY RUN IN FOURTH PRIORITY OF RDP 2014-2020

 • ŁUKASZ PALUCH, ALEKSANDRA PŁONKA
  OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW NATURA 2000 W OPINII SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
  INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AS A DETERMINANT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NATURA 2000 AREAS IN THE OPINION OF LOCAL COMMUNITIES

 • MILENA BERA
  OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W LATACH 2007 – 2013
  EVAULATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF EU FUNDS BY THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP IN THE YEARS 2007 - 2013

 • ADRIAN SADŁOWSKI
  PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW W RAMACH I FILARU WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
  THE YOUNG FARMER PAYMENT SCHEME UNDER THE FIRST PILLAR OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY

 • ROMAN RUDNICKI, ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, ANNA DUBOWNIK, MIECZYSŁAW KLUBA
  OCENA ODDZIAŁYWANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
  EVALUATION OF THE IMPACT OF THE EUROPEAN FUNDS ON THE MULTIFUNCTIONAL DEVELOPMENT OF FARMS AND RURAL AREAS IN NORTHERN-EAST POLA