Year 2017

Scientific Journal Vol. 1 / 2017 (24)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ELŻBIETA LEWANDOWICZ
  OCENA ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW PRZYJEZIORNYCH POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
  ASSESSMENT OF DEVELOPMENT LAKE AREAS IN TERMS OF DEVELOPMENT "TOURISM INDUSTRY"

 • JACEK WOŹNIAK
  POLITYKI PERSONALNE
  HR POLICIES

 • ANNA MACIUSZEK
  WOLONTARIAT OSÓB W WIEKU 60+ JAKO ELEMENT WSPARCIA RODZIN W OPIECE NAD OSOBAMI STARSZYMI NA PODSTAWIE RZĄDOWYCH PROGRAMÓW NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH
  VOLUNTEERS AGED 60+ AS A FAMILY SUPPORT IN CARING FOR THE ELDERLY ON THE BASIS OF GOVERNMENT PROGRAMS FOR THE SOCIAL ACTIVITY OF OLDER PERSONS

 • HENRYK KOWGIER
  KILKA UWAG O GRUPACH SYMETRII NIEKTÓRYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH ORAZ POWIERZCHNIACH RÓWNOWAGI
  SOME REMARKS ON SYMMETRIC GROUPS OF CERTAIN ECONOMIC SIZES AND SURFACES OF EQUILIBRIUM

 • KAREN CHACZBABIAN
  KOSZTY PŁACENIA PODATKÓW A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  COSTS OF TAX COMPLIANCE FOR ENTREPRENEURS

 • BEATA KLAJA-GAWEŁ
  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY FILAREM STRATEGII ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z PRACOWNIKAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOLEJOWYM - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
  A FRIENDLY WORK ENVIRONMENT AS A PILLAR OF THE EMPLOYEE RELATIONSHIP MANAGEMENT (ERM) STRATEGY IN THE RAILWAY COMPANY - EMPIRICAL RESEARCH FINDINGS

 • TOMASZ KACPRZAK, MAREK NIEWĘGŁOWSKI
  THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE INVESTMENT ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SIEDLCE
  WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY MIASTA SIEDLCE

 • ADAM RUDZEWICZ
  ZAUFANIE KONSUMENCKIE JAKO FUNDAMENT PRZEDSIĘBIORSTWA
  CONSUMER TRUST AS A BASIS OF COMPANY

 • SATURNIN FADROWSKI, ZBIGNIEW BRODZIŃSKI
  DYNAMIKA ZMIAN W ILOŚCI I STRUKTURZE PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
  DYNCAMICS OF CHANGE IN NUMER AND STRUCTURE OF TELECOMMUNICATION ENTREPRENEURS

 • TOMASZ WINNICKI, ANNA SIKORA
  WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI
  SELECTED PROBLEMS IN CONDUCTING NON-AGRICULTURAL BUSINESS ACTIVITY

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ
  LOGISTICS ORGANIZATION IN A DAIRY ENTERPRISES
  ORGANIZACJA LOGISTYKI W ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA MLEKA

 • MARIA RYSZ, ELŻBIETA JADWIGA SZYMAŃSKA
  ZMIANY NA RYNKU OWOCÓW W POLSCE W LATACH 2010-2015
  POLISH FRUIT MARKET IN 2010-2015 TRENDS AND CHANGES

 • VASYL LYPCHUK
  LOJALNOŚĆ KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA HURTOWEGO RYNKU ROLNEGO
  THE LOYALITY OF ENTERPRISE CUSTOMERS OF WHOLESALE AGRICULTURAL MARKET

 • DAGMARA STANGIERSKA, IWONA KOWALCZUK, MONIKA ŚWIĄTKOWSKA, HANNA GÓRSKA-WARSEWICZ
  DETERMINANTY WYBORU LOKALI GASTRONOMICZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMUNIKACJI - WYNIKI BADAŃ KONSUMENCKICH
  DETERMINANTS OF SELECTING DINING INCLUDING COMMUNICATION - RESULTS OF CONSUMER RESEARCH

 • ELŻBIETA PYTEL, SYLWIA ŻERO
  STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZESIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS OF THE VOIVODESHIP OF PODLASIE

 • MONIKA ŚPIEWAK – SZYJKA
  AN ANALYSIS OF SALE OF AGRICULTURAL PROPERTY BASED ON AGRICULTURAL PROPERTY AGENCY IN SZCZECIN
  ANALIZA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W SZCZECINIE

 • ADAM PAWLEWICZ, KATARZYNA PAWLEWICZ
  PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WSCHODNIEJ – TENDENCJE I PERSPEKTYWY
  ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS OF THE EASTERN POLAND – TRENDS AND PROSPECTS


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • MALWINA LIGNOWSKA-KULPANOWSKA
  KAŁASZNIKOW I KAWIOR. OCENA PROCESU BUDOWANIA WIZERUNKU NARODOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY PRASY ZAGRANICZNEJ
  KALASHNIKOV AND CAVIAR. THE RATING OF PROCESS OF BUILDING THE NATIONAL IMAGE USING THE FOREIGN PRESS

 • PATRYK ZACHŁOWSKI
  WPŁYW WIEDZY NA DYNAMIKĘ PROCESÓW INNOWACYJNYCH
  IMPACT OF KNOWLEDGE ON THE DYNAMICS OF INNOVATIVE PROCESSES

 • PAWEŁ BUCHOWSKI, KATARZYNA BRODZIŃSKA
  STRUKTURY SIECIOWE W ROLNICTWIE – TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁANIA
  NETWORK STRUCTURES IN AGRICULTURE - IN THEORY AND PRACTICE

 • MAREK NIEWĘGŁOWSKI, PAWEŁ TROJANOWSKI, TOMASZ KACPRZAK
  ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I JEGO WPŁYW NA GOSPODARKĘ LOKALNĄ
  THE IMPORTANCE OF HUMAN CAPITAL FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS IMPACT ON THE LOCAL ECONOMY

 • AGATA KRUKOWSKA-MILER
  MOŻLIWOŚCI TWORZENIA WARTOŚCI DLA KLIENTA/PACJENTA W ZAKŁADACH LECZNICZYCH W POLSCE
  POSSIBILITIES OF CREATING VALUES FOR CUSTOMER PATIENT AT HEALYH CARE ORGANIZATIONS IN POLAND

 • KATARZYNA DZIEWANOWSKA
  WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W LOGICE USŁUGOWEJ – PRZYKŁAD SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
  VALUE CO-CREATION IN SERVICE-DOMINANT LOGIC – CASE OF HIGHER EDUCATION

 • NATALIA ŻAK, PIOTR PRZYBYŁOWSKI
  OCENA WPŁYWU CZYNNIKÓW MARKETINGOWYCH NA KONSUMENCKIE POSTRZEGANIE KOSMETYKÓW Z DODATKIEM MIODU
  EVALUATION OF MARKETING FACTORS IMPACT ON CONSUMER PERCEPTION OF COSMETICS WITH HONEY

 • JADWIGA GORĄCZKOWSKA
  WPŁYW OŚRODKÓW INNOWACJI NA AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNĄ PRZEMYSŁU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
  INFLUENCE OF INNOVATION CENTRES ON INNOVATION ACTIVITY IN INDUSTRY IN THE MAZOVIA PROVINCE

 • AGNIESZKA BOJANOWSKA, MILENA DZIEDZIC
  INNOWACJE W MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
  INNOVATIONS IN MARKETING OF TOURIST SERVICES ON SELECTED EXAMPLE

 • JAN POLCYN, GRETA POSZWA
  MODELLING THE EDUCATIONAL ADDED VALUE OF MATHEMATICS IN RELATION TO THE DEGREE OF SOCIAL DEVELOPMENT IN SELECTED MUNICIPALITIES IN POLAND
  MODELOWANIE EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ Z MATEMATYKI W POWIĄZANIU Z POZIOMEM ROZWOJU SPOŁECZNEGO W WYBRANYCH GMINACH POLSKI


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • ANTONII MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ
  DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRIORYTETU DRUGIEGO PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
  ACTIVITIES IN SECOND PRIORITY RANGE OF RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 2014-2020

 • NATALIA TRUSOVA, VOLODYMYR TERNOVSKY
  THE STATE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN UKRAINE
  POMOC RZĄDOWA PRODUCENTOM ROLNYM NA UKRAINIE

 • ARTUR ZIMNY, ROBERT JURCZAK
  HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN, ALL-POLISH AND SUPRAREGIONAL STRATEGIES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
  SZKOLNICTWO WYŻSZE W EUROPEJSKICH, OGÓLNOPOLSKICH I PONADREGIONALNYCH STRATEGIACH ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 • ANNA MISZTAL
  ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W POLSCE
  ROLE OF UNION FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPANIES IN POLAND

 • JOANNA STEFAŃCZYK, BARTOSZ GOLNIK
  WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
  THE USE OF AID FUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS IN POLAND