Year 2016

Scientific Journal Vol. 4 / 2016 (23)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ANNA BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ
  PRZEDSIEBIORCZOŚĆ ABSOLWENTÓW NAJWIĘKSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ EMPIRYCZNYCH
  ENTREPRENEURSHIP OF THE GRADUATES OF THE TWO GREATEST PUBLIC HIGHER EDUCATION ACADEMIES IN THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP IN THE LIGHT OF EMPIRICAL SURVEYS RESULTS

 • JACEK WOŹNIAK
  INFORMACJE O DZIAŁANIACH CSR I INNYCH KORZYŚCIACH SYMBOLICZNYCH JAKO NARZĘDZIE ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI PRACODAWCY W OCZACH KANDYDATÓW RÓŻNEJ PŁCI
  INFORMATIONS ABOUT CSR ACTIVITIES AND OTHER SYMBLIC GAINS AS A TOOL FOR EMPLOYER BRANDING FOR CANDIDATES OF DIFFERENT GENDER

 • BARTOSZ MICKIEWICZ
  THE ROLE AND STATUS OF RURAL WOMEN IN POLISH AGRICULTURE
  ROLA I POZYCJA WIEJSKICH KOBIET W POLSKIM ROLNICTWIE

 • HENRYK KOWGIER
  PORÓWNANIE STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ POLSKI W LATACH 1964-1988 Z OKRESEM 1989-2013
  COMPARISON OF DEMOGRAPHIC STRUCTURE POLISH IN THE YEARS 1964-1988 WITH THE PERIOD 1989-2013

 • MAGDALENA LISZKA, ANNA BARWIŃSKA-MAŁAJOWICZ
  MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W POLSCE – BARIERY I SZANSE
  YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET IN POLAND - BARRIERS AND OPPORTUNITIES

 • KAMILA CZARNOWSKA
  PROMOWANIE USUGI PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO BLUECASH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH
  PROMOTION OF BLUECASH FAST TRANSFER SERVICE IN BANKS

 • EDYTA GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK
  AGROTURYSTYKA JAKO FORMA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
  AGRITOURISM AS A FORM OF NON-AGRICULTURAL BUSINESS IN RURAL AREAS ON THE EXAMPLE OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE PROVINCE

 • AGATA SZKIEL
  OCENA SPEŁENIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNICTWA W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ
  THE ASSESSMENT OF THE FULFILLMENT THE REQUIREMENTS CONCERNING MANAGEMENT RESPONSIBILITY IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

 • MONIKA ŚPIEWAK – SZYJKA, MAŁGORZATA BLASZKE
  THE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT EXECUTION IN ECOLOGICAL FARMS
  ANALIZA REALIZACJI KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

 • TADEUSZ A. GRZESZCZYK, AGNIESZKA KUCHARSKA
  TOWARDS BIG DATA PARADIGM
  W KIERUNKU PARADYGMATU BIG DATA

 • AGNIESZKA HERDAN, MAGDALENA M. STUSS
  CORPORATE GOVERNANCE AND NON - EXECUTIVE DISCLOSURES THE CASE STUDY OF SOME FTSE100 COMPANIES
  ŁAD KORPORACYJNY I ZAKRES UJAWNIANY INFORMACJI W DOTYCZĄCYCH DYREKTORÓW NIEWYKONAWCZYCH STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH FIRM FTSE100

 • TOMASZ CZOP
  MIGRACJE A RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
  THE RELATION OF MIGRATION AND LABOUR MARKET IN PODKARPACKIE VOIVOIDSHIP

 • JOANNA WIERZOWIECKA
  PRZYWÓDZTWO JAKO DETERMINANTA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
  LEADERSHIP AS A DETERMINANT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

 • MARIA KUKURBA
  ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
  SUPPLY MANAGEMENT VERSUS VALUE OF ENTERPRISE

 • AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA, MIROSŁAWA WITKOWSKA-DĄBROWSKA, NATALIA ŚWIDYŃSKA
  SUBSYDIOWANIE WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH JAKO INSTRUMENT SOCJALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
  SUBSIDIZING HOUSING EXPENSES AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL HOUSING POLICY

 • GRACJAN CHROBAK
  ROLA WSKAŹNIKÓW OBROTOWOŚCI W PLANOWANIU ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY NETTO W JEDNOSTCE
  ROLE OF TURNOVER INDICATORS IN PLANNING FOR WORKING CAPITAL NEEDS OF AN ENTITY

 • AGNIESZKA NAPIÓRKOWSKA, MIROSŁAWA WITKOWSKA-DĄBROWSKA, NATALIA ŚWIDYŃSKA
  SUBSYDIOWANIE WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH JAKO INSTRUMENT SOCJALNEJ POLITYKI MIESZKANIOWEJ
  SUBSIDIZING HOUSING EXPENSES AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL HOUSING POLICY

 • TOMASZ MADRAS
  WYKORZYSTANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM – ANALIZA PORÓWNAWCZA MIAST WOJEWÓDZKICH
  THE USAGE OF MUNICIPAL COMPANIES IN PUBLIC MANAGEMENT – COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROVINCIAL CAPITAL CITIES

 • ALICJA GRZEŚKOWIAK
  OCENA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W POLSCE
  EVALUATION OF THE REGIONAL DIVERSITY OF COMPUTER SKILLS IN POLAND

 • ZBIGNIEW WARZOCHA, MARIOLA GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, KATARZYNA FADROWSKA
  PROBLEMS IN CONTACTS WITH LOCAL OFFICIALS REPORTED BY LOCAL ENTERPRENEURS
  PROBLEMY W KONTAKTACH Z LOKALNYMI WŁADZANI WSKAZANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI, PIOTR ŻACH, AGNIESZKA BRELIK
  OCENA KOOPERACJI ROLNIKÓW Z PRZEMYSŁEM SPOŻYWCZYM W OPINII ROLNIKÓW I MENADŻERÓW
  ASSESSMENT OF FARMERS COOPERATION WITH FOOD INDUSTRY IN THE OPINION OF FARMERS AND MANAGERS

 • AGATA ANTCZAK – STĘPNIAK
  LOCATION AS A FACTOR OF THE GROWTH OF DEVELOPMENT ACTIVITY
  LOKALIZACJA JAKO CZYNNIK ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

 • AGNIESZKA BRELIK
  TOURISM AS A SECTOR OF ECONOMICS DEVELOPMENT
  TURYSTYKA SEKTOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 • KAROLINA BEYER
  AUDIT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN RETAIL COMPANY – THE CASE STUDY
  AUDYT KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W SPÓŁCE HANDLOWEJ – STUDIUM PRZYPADKU


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • WŁODZIMIERZ RUDNY
  BUSINESS MODEL INNOVATION AND VALUE CREATION
  MODELE BIZNESOWE I PROCES TWORZENIA WARTOŚCI

 • TADEUSZ A. GRZESZCZYK, ADAM MIŁKOWSKI
  BARIERY IMPLEMENTACJI ZINTEGROWANYCH MODELI OCENY EFEKTYWNOŚCI I RYZYKA
  BARRIERS TO IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MODELS FOR EFFICIENCY AND RISK EVALUATION

 • ILONA BONDOS
  PROSUMERYZM I STRATEGIA MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU ONLINE – CZY MAJĄ COŚ WSPÓLNEGO?
  PROSUMERYZM AND CUSTOMER MIGRATION STRATEGY TO ONLINE CHANNEL – DO THEY HAVE SOMETHING IN COMMON?

 • SYLWIA STACHOWSKA
  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI – WYZWANIA DLA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
  KNOWLEDGE MANAGEMENT IN AN ORGANIZATION – CHALLENGES FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

 • MONIKA SZYMURA
  UMOWY PRAWNYM INSTRUMENTEM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI
  AGREEMENT AS LEGAL INSTRUMENT IN MANAGEMENT OF INNOVATIONS

 • ANETA KUŹNIARSKA, MAGDALENA M. STUSS
  ROLA KIEROWNICTWA W CONTROLLINGU PERSONALNYM (WYBRANE ASPEKTY)
  THE ROLE OF MANAGEMENT IN HUMAN RESOURCES CONTROLLING (SELECT ASPECTS)

 • MONIKA WAWER
  ZARZĄDZANIE PRZEZ DANE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI
  DATA DRIVEN MANAGEMENT IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

 • MARCIN KLIMEK
  SYSTEM INFORMATYCZNY USPRAWNIAJĄCY PRZEBIEG ODPRAW CELNYCH I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  THE INFORMATION SYSTEM IMPROVING PROCESS OF CUSTOMS CLEARANCE AND MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES

 • BEATA BĘDZIK, ANNA ŁOŚ-TOMIAK
  POZIOM INNOWACYJNOŚCI PRZEZ PRYZMAT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I WSPÓŁPRACY
  INNOVATION LEVEL IN SOCIAL CAPITAL AND COOPERATION ASPECT

 • EDYTA BIELIŃSKA - DUSZA
  BROKER JAKO OŚRODEK INNOWACJI W STRATEGII WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO BROKER
  AS A CENTRE OF INNOVATION IN THE STRATEGY OF THE MALOPOLSKA PROVINCE

 • AGATA SZKIEL
  IDENTYFIKACJA WYMAGAŃ STAWIANYCH PRACODAWCY Z WYKORZYSTANIEM MODELU KANO
  IDENTIFYING THE REQUIREMENTS SET FOR EMPLOYERS WITH THE USE OF THE KANO MODEL

 • JAROSŁAW WĄSOWICZ
  ZRÓŻNICOWANIE SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
  DISPARITIES OF HIGH-TECH INDUSTRIES IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

 • ILONA PENC-PIETRZAK
  COMPETITION PARADIGM IN HYPERDYNAMIC ENVIRONMENT
  PARADYGMAT KONKUROWANIA W HIPERDYNAMICZNYM OTOCZENIU

 • IRENA FIGURSKA
  BUILDING AWARENESS OF THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS
  BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI ROLI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJACH

 • MARCIN KLIMEK
  SYSTEM INFORMATYCZNY DO PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI SŁUŻBY W ODDZIAŁACH CELNYCH
  THE INFORMATION SYSTEM FOR CONDUCTING ELECTRONIC BOOK SERVICE IN CUSTOMS OFFICES

 • NATALIA ŻAK, PIOTR PRZYBYŁOWSKI
  OPAKOWANIE JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MIODU
  PACKAGE AS A MARKETING TOOL OF HONEY

 • ROMAN CHORÓB
  DYLEMATY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KLASTRÓW BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
  DILEMMAS FINANCING ACTIVITIES OF CLUSTERS AGRI-FOOD SECTOR

 • HENRYK KOWGIER
  MATHEMATICAL ASPECT OF SOLUTIONS FOR SELECTED LINEAR AND QUADRATIC STATIC EQUILIBRIUM MODELS MATEMATYCZNE
  ASPEKTY ROZWIĄZAŃ WYBRANYCH LINIOWYCH ORAZ KWADRATOWYCH STATYCZNYCH MODELI RÓWNOWAGI

 • JAYSON K. HARPER. LYNN F. KIME
  PROGRAMS TO ENCOURAGE SMALL FARMERS TO CONSIDER ENTREPRENEURIAL OPTIONS
  PROGRAMAMY NA RZECZ MAŁYCH GOSPODARSTW DO ROZWAŻENIA PRZEDSIĘBIORCZYCH OPCJE

 • EWA KUPIEC, ANNA WIERZBICKA
  SKLEPY DYSKONTOWE W STRUKTURZE HANDLU DETALICZNEGO. PERSPEKTYWY ROZWOJU


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • DARIUSZ STANKIEWICZ
  TRENING KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ WARUNKIEM POSTĘPU W RELACJACH POMIĘDZY „SWOIMI” A „OBCYMI”
  TRAINING OF THE CROSS-CULTURAL COMMUNICATION WITH CONDITION OF PROGRESS IN RELATION BETWEEN "ONE'S" AND WITH "STRANGERS"

 • TADEUSZ A. GRZESZCZYK, BŁAŻEJ CZAJKOWSKI
  IDENTYFIKACJA BARIER W PROCESACH EWALUACJI EUROPEJSKICH PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
  BARRIERS IDENTIFICATION IN PROCESSES OF EUROPEAN INNOVATIVE PROJECTS EVALUATION

 • KATARZYNA WARZECHA
  EDUCATION AS ONE OF THE KEY AREAS OF EUROPE 2020 STRATEGY
  EDUKACJA JAKO JEDEN Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW STRATEGII EUROPA 2020

 • BARTOSZ MICKIEWICZ, ANTONI MICKIEWICZ
  PRIORYTETY PROW 2014-2020 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA I LICZBY PLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTETY PROW 2014-2020 W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA I LICZBY PLANOWANYCH WSKAŹNIKÓW