Year 2016

Scientific Journal Vol.3 / 2016 (22)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • IZABELA WIELEWSKA
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU W KONTEKŚCIE ICH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
  ECOLOGICAL RESPONSIBILITY OF AGRIBUSINESS COMPANIES IN THE CONTEXT OF THEIR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • BEATA PAWLICA
  CZĘSTOCHOWSCY SENIORZY W SPOŁECZNEJ PRZESTRZENI MIASTA
  THE SENIORS FROM CZESTOCHOWA IN THE SOCIAL SPACE OF THE CITY

 • ALEKSANDRA PŁONKA, ŁUKASZ PALUCH
  RELATION BETWEEN PRICES OF FOOD PRODUCTS AND AGRICULTURE PRODUCTS AS AN ELEMENT OF ASSESS THE ECONOMIC TRENDS IN POLISH AGRICULTURE
  RELACJE CEN ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO CEN SKUPU SUROWCÓW ROLNYCH JAKO NARZĘDZIE OCENY KONIUNKTURY W ROLNICTWIE

 • AGNIESZKA BARSZCZ, EWA SIEMIANOWSKA, ANDRZEJ WESOŁOWSKI, EWELINA KOLANKOWSKA, DARIUSZ CHOSZCZ
  STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH A ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO
  APPLYING OF CHEMICALS AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

 • MAREK STYCH
  WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI KULTURY ORGANIZATIONAL
  UNITS OF RURAL COMMUNES

 • JAKUB ARKADIUSZ ŁAWRYNOWICZ, ANETA BEŁDYCKA-BÓRAWSKA
  UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ

 • KATARZYNA CABAN-PIASKOWSKA
  PROMOWANIE MARKI– STUDIUM PRZYPADKÓW PROMOTING BRAND - CASE STUDIES

 • MAŁGORZATA NOWAK
  ZWROTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO NA PRZYKŁADZIE POWIATU MIŃSKIEGO
  THE RETURNABLE SOURCES OF FINANSING DEVELOPMENTAL ENTERPRISES OF LOCAL SELF - GOVERNMENT ON THE EGZAMPLE OF POWIAT MINSKI

 • BEATA KLAJA-GAWEŁ
  NISKA EFEKTYWNOŚĆ PRACY KONSEKWENCJĄ NIEZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW Z PROWADZONEJ POLITYKI PERSONALNEJ – STUDIUM PRZYPADKU ORGANIZACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘW KRYZYSIE
  A LOW EFFICIENCY OF WORK AS A CONSEQUENCE OF EMPLOYEES' DISSATISFACTION WITH HR POLICY – CASE STUDY OF ORGANIZATION IN CRISIS

 • KAROLINA SZYMANIEC-MLICKA
  PERSPEKTYWA MYŚLENIA I PODEJMOWANIA DECYZJI O ZASOBACH W PUBLICZNYCH PODMIOTACH ZDROWOTNYCH
  PERSPECTIVE OF TKINKING AND DECISION-MAKING ABOUT RESOURCES IN PUBLIC MEDICAL ENTITIES


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • WŁODZIMIERZ RUDNY
  BUSINESS MODEL INNOVATION AND VALUE CREATION
  MODELE BIZNESOWE I PROCES TWORZENIA WARTOŚCI

 • MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, IZABELA WIELEWSKA, PIOTR PRUS
  THE ROLE OF THE EU SUPPORT IN DEVELOPMENT OF INLAND WATERWAY SHIPPING IN POLAND, AND THE KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE
  ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W POLSCE W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W RAMACH FINANSOWANIA ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 • EWA SIEMIANOWSKA, ADRIANNA KUCIŃSKA, ANDRZEJ WESOŁOWSKI, AGNIESZKA BARSZCZ, EWELINA KOLANKOWSKA, ANDRZEJ ANDERS
  PRAWNE ASPEKTY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MIODU
  LAW ASPECTS OF QUALITY AND SAFETY OF HONEY

 • ROMAN TYLŻANOWSKI
  FORMY TRANSFERU TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH WYSOKIEJ TECHNIKI W POLSCE
  FORMS OF TECHNOLOGY TRANSFER PROCESSES IN HIGH-TECH MANUFACTURING SECTOR IN POLAND

 • JANUSZ KROIK, PAWEŁ ZIEMBICKI
  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ ŹRÓDŁEM INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – WSTĘPNA OCENA SEKTORA EDUKACYJNEGO MŚP
  KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A SOURCE OF ENTERPRISE INNOVATION – PRELIMINARY ASSESSMENT/EVALUATION OF EDUCATIONAL SECTOR FOR SME

 • WOJCIECH LEOŃSKI
  ZNACZENIE KONKURSÓW I RANKINGÓW CSR DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
  THE IMPORTANCE OF CSR COMPETITIONS AND RANKINGS FOR POLISH ENTERPRISES

 • ANDRZEJ SOŁOMA, AGATA CIESZKOWSKA
  INICJATYWA JEREMIE JAKO ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA SEKTORA MSP W POLSCE
  JEREMIE INITIATIVE AS A SOURCE OF EXTERNAL FINANCING OF SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES IN POLAND

 • JANUSZ DWORAK
  POSZERZANIE PARADYGMATU BADAŃ MARKETINGOWYCH (METODY RETROSPEKTYWNE, PROSPEKTYWNE I PASYWNE)
  IMPROVING PARADIGM OF MARKETING RESEARCH (RETROSPECTIVE, PROSPECTIVE AND PASSIVE METHODS)

 • EWA KULIŃSKA, MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT, KATARZYNA WARZECHA
  PROCESS AND ORGANIZATIONAL INNOVATIONS IN TRAVEL COMPANIES - IDEA OF THE PROJECT
  INNOWACJE PROCESOWE I ORGANIZACYJNE W BIURACH PODRÓŻY - ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 • ŁUKASZ WŚCIUBIAK
  OCHRONA PATENTOWA JAKO INSTRUMENT STRATEGICZNY W DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  PATENT PROTECTION AS A STRATEGIC TOOL FOR MODERN ENTERPRISES

 • KAMILA CZARNOWSKA
  ROLA I ZNACZENIE SYSTEMÓW PRZELEWÓW NATYCHMIASTOWYCH A OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W POLSCE
  THE ROLE AND THE MEANING OF FAST TRANSFER SYSTEMS AND NON-CASH SETTLEMENTS IN POLAND

 • JACEK WOŹNIAK
  GRYWALIZACJA JAKO POTENCJALNE NARZĘDZIE W SYSTEMACH WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW
  GAMIFICATION FOR SALES INCENTIVES

 • MAŁGORZATA SZWIEC
  ZNACZENIE ORAZ KOHERENTNOŚĆ WIEDZY MEDYCZNEJ I FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ (SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM)
  AN IMPORTANCE AND A COHERENCE OF MEDICAL AND FINANCIAL KNOWLEDGE IN PUBLIC HEALTH FACILITIES (SPECIALIZED HOSPITALS) MANAGEMENT

 • ANNA SZELIGA – KOWALCZYK, ANNA ŁABAZA
  PROJEKTOWANIE WYROBÓW/USŁUG UWZGLĘDNIAJĄCYCH PREFERENCJE KLIENTA PRZY ZASTOSOWANIU METODY KANO
  THE DESIGN OF PRODUCTS/SERVICES WHICH TAKE CUSTOMER'S PREFERENCES INTO ACCOUNT WITH THE USE OF KANO METHOD

 • MACIEJ CHOWANIAK, ŁUKASZ PALUCH, MARCIN NIEMIEC
  ZNACZENIE WYBRANYCH SYSTEMÓW UPRAW W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ
  MEANING OF CHOSEN SYSTEMS OF THE CULTIVATION IN THE SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTION

 • KRZYSZTOF ZACHURA
  EKOINNOWACJE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE W POLSCE
  INNOVATION IN PUBLIC PROCUREMENT ON BUILDING INDUSTRY OF POLAND


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • AGNIESZKA KAWECKA
  REALIZATION OF THE SUSTAINABLE PACKAGING IDEA. CASE STUDIE FROM POLISH AND EUROPEAN MARKET
  REALIZACJA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO PAKOWANIA. STUDIA PRZYPADKÓW Z POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO RYNKU

 • ANDRZEJ WÓJCIK
  WPŁYW PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTW DO STREFY EURO NA PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
  INFLUENCE OF THE MEMBERSHIP OF STATES IN THE EURO ZONE ON BASIC MACROECONOMIC INDICATORS

 • ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ
  OCENA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH AGENCJI PŁATNICZYCH W POLSCE I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
  ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF SELECTED PAYING AGENCIES IN POLAND AND THEIR IMPACT ON RURAL DEVELOPMENT

 • ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
  PROCES KSZTAŁTOWANIA INSTYTUCJONALNEGO WPARCIA SEKTORA ROLNEGO
  THE PROCESS OF SHAPING THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR

 • VERONIKA LYSENKO, LILIYA TERENYAK, JAYSON K. HARPER
  SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT STATUS AND PROSPECTS IN UKRAINE
  STAN I PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWJU ROLNEGO NA UKRAINIE

 • ŁUKASZ KONOPIELKO, JAKUB SOŁTYSIAK
  MANAGING VALUE - EMPIRICAL RESEARCH ON FOOTBALLERS VALUE DETERMINANTS ON THE EUROPEAN MARKET
  ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ - EMPIRYCZNE BADANIA NAD DETERMINANTAMI WARTOŚCI PIŁKARZY NA RYNKU EUROPEJSKIM

 • KRZYSZTOF NUSZKIEWICZ
  STATE AND PROSPECTS OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
  STAN I PERSPEKTYWY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ