Year 2016

Scientific Journal Vol. 2 / 2016 (21)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • TOMASZ PODCIBORSKI
  METODA OCENY WARUNKÓW PRZESTRZENNYCH DZIAŁEK UŻYTKOWANYCH ROLNICZO
  A METHOD FOR EVALUATING THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL LAND

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ, KRZYSZTOF ZALEWSKI, PAULINA DROŻYNER
  WPŁYW PROGRAMU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” NA ROZWÓJ ROLNICTWA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2007-2013
  EFFECT OF THE PROGRAMME MODERNIZATION OF AGRICULTURAL FARM TO THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN PODLASKIE VOIVODESHIP IN 2007-2013 YEARS

 • KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ, MACIEJ SCHULZ
  ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W GMINACH REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO
  MARKETING MANAGEMENT OF THE REGION AS A DETERMINANT OF ITS DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS

 • ANDRZEJ HORNOWSKI
  ZMIANY EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ORGANIZACYJNE NA WSIACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH 2004-2015- WYBRANE ASPEKTY
  ECONOMIC, SOCIAL AND ORGANIZATIONAL CHANGES ON VILLAGES OF THE MAZOVIAN PROVINCE IN 2004-2015


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • ŁUKASZ PALUCH, ALEKSANDRA PŁONKA
  ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS IN ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF THE LOCAL COMMUNITIES
  ENVIRONMENTALLY SENSITIVE AREAS IN ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF THE LOCAL COMMUNITIES

 • PIOTR PRUS, PIOTR SKWIERAWSKI
  REALIZACJA KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA NA PRZYKŁADZIE GMINY KOŚCIERZYNA – WYBRANE ASPEKTY
  IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS AND AGRICULTURE ON THE EXAMPLE OF KOŚCIERZYNA MUNICIPALITY - CHOSEN ASPECTS

 • MILENA ANNA BERA
  KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSKIEJ POLITYCE EKOLOGICZNEJ
  CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE POLISH ECOLOGICAL POLICY

 • PATRYK ZACHŁOWSKI
  INTELIGENTNE OPAKOWANIA JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
  INTELLIGENT PACKAGING AS A TOOL FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES

 • BOŻENA GARBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, WACŁAW MOZOLEWSKI
  ZACHOWANIA MŁODZIEŻY NA RYNKU CHIPSÓW ZIEMNIACZANYCH
  YOUNG CONSUMERS BEHAVIOR ON THE MARKET OF POTATO CHIPS

 • MAŁGORZATA MICHALCEWICZ-KANIOWSKA, MAŁGORZATA ZAJDEL
  ANALIZA DYNAMIKI DANYCH DOTYCZĄCYCH WYBRANYCH ASPEKTÓW TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE I W TURCJI
  CHANGING DATA PATTERNS IN CERTAIN ASPECTS OF ROAD TRANSPORT IN POLAND AND TURKEY

 • MONIKA RADZYMIŃSKA, ANNA GĄTARSKA, EWA SIEMIANOWSKA
  OCENA JAKOŚCI SENSORYCZNEJ I PREFERENCJI KONSUMENCKICH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW CUKIERNICZYCH
  SENSORY EVALUATION AND CONSUMER PREFERENCES OF INNOVATIVES CONFECTIONERY PRODUCTS

 • DAGMARA K. ZUZEK
  DZIAŁANIA INNOWACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ PRZEDSIEBIORCÓW Z SEKTORA MSP W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM – WYNIKI BADAŃ
  INNOVATION EFFORTS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE MALOPOLSKA PROVINCE – RESEARCH FINDINGS

 • PATRYK ZACHŁOWSKI
  WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONALNEJ OLSZTYNA JAKO WYNIK ZREALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI SPORTOWO-REKREACYJNYCH
  THE INCREASE REGIONAL COMPETITIVENESS OF OLSZTYN, AS A RESULT OF COMPLETED AND PLANNED SPORT AND RECREATION FACILITIES

 • MICHAŁ ROMAN
  ZNACZENIE EKONOMII ZRÓWNOWAŻONEGO I INTELIGENTNEGO ROZWOJU W TURYSTYCE
  THE IMPORTANCE OF A SUSTAINABLE AND SMART GROWTH ECONOMY IN TOURISM

 • AGNIESZKA CHOLEWA-WÓJCIK, JAROSŁAW ŚWIDA
  DOSKONALENIE OPAKOWAŃ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W ASPEKCIE ZMIAN STRUKTURALNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
  IMPROVING FOOD PACKAGING IN RESPECT OF STRUCTURAL CHANGES RELATED TO SOCIETY AGEING

 • ANDRZEJ WESOŁOWSKI, EWA SIEMIANOWSKA, JOLANTA SIENKIEWICZ, AGNIESZKA BARSZCZ
  NIEKONWENCJONALNA METODA IDENTYFIKOWALNOŚCI ŻYWNOŚCI
  UNCONVENTIONAL METHOD OF FOOD IDENTIFYING

 • JANUSZ BEREK
  DETERMINANTY ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH WYSOKICH TECHNOLOGII – NA PRZYKŁADZIE BRANŻY LOTNICZEJ
  DETERMINATS OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EMPLOYEES IN THE INDUSTRIAL ENTERPRICES OF HIGH TECHNOLOGIES ON THE EXAMPLE OF AIRLINE INDUSTRY

 • JACEK WOŹNIAK
  INFORMATYCZKI JAKO PRACOWNICY WIEDZY
  WOMEN IN IT AS A KNOWLEDGE WORKERS


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • KATARZYNA WARZECHA, MONIKA ODLANICKA-POCZOBUTT, EWA KULIŃSKA
  ANALIZA POZIOMU ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
  ANALYSIS OF LEVEL OF THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY TO THE EUROPEAN UNION

 • WOJCIECH KOZŁOWSKI, JACEK MICHALAK
  HANDEL DETALICZNY W POLSCE. CZĘŚĆ 1: KONSOLIDACJA, JAKO WIODĄCY ASPEKT EWOLUCJI HANDLU
  RETAIL TRADE IN POLAND. PART 1: THE CONSOLIDATION, AS THE LEADING ASPECT OF THE EVOLUTION OF THE TRADE

 • JAN POLCYN, SEBASTIAN STĘPIEŃ
  EFEKTYWNA ORGANIZACJA DOSTARCZANIA DÓBR PUBLICZNYCH - NA PRZYKŁADZIE SEKTORA EDUKACJI W POLSCE
  EFFICIENT ORGANIZATION FOR PUBLIC GOODS PROVISION - BASED ON THE EDUCATIONAL SECTOR IN POLAND

 • ANTONI MICKIEWICZ, BARTOSZ MICKIEWICZ, BOGDAN M. WAWRZYNIAK
  PROCES KSZTAŁTOWANIA INSTYTUCJONALNEGO WPARCIA SEKTORA ROLNEGO
  THE PROCESS OF SHAPING THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR

 • KATARZYNA PUCHALSKA
  ZRÓŻNICOWANE POLSKICH REGIONÓW W ASPEKCIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
  DISPARITIES IN POLISH REGIONS IN TERMS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

 • ANNA KWIECIEŃ
  KAPITAŁ LUDZKI - STRATEGICZNY ASPEKT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UNII EUROPEJSKIEJ
  HUMAN CAPITAL - STRATEGIC ASPECT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION

 • MARCIN GĘBAROWSKI
  IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W WYSTĄPIENIACH NARODOWYCH UCZESTNIKÓW EXPO 2015
  THE IDEA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NATIONAL PERFORMANCES BY PARTICIPANTS OF EXPO 2015

 • BAZYLI CZYŻEWSKI, JAN POLCYN
  MARKSOWSKA RENTA ABSOLUTNA W PARADYGMACIE ROLNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO – CZY HISTORIA ZATOCZYŁA KOŁO ?
  MARXIAN ABSOLUTE RENT IN THE PARADIGM OF SUSTAINABLE AGRICULTURE – HAS HISTORY COME FULL CIRCLE ?


RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • PIOTR BÓRAWSKI
  SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ’’
  SUMMARY FROM CONFERENCE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LOCAL AND REGIONAL SCALE