Year 2015

Scientific Journal Vol. 4 / 2015 (19)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • BEATA BĘDZIK, AGNIESZKA BRELIK
  SOCIAL CAPITAL AS ONE OF DETERMINANTS IN MANAGING LOCAL DEVELOPMENT
  KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO JEDNA Z DETERMINANT W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM LOKALNYM

 • JACEK MICHALAK, ZBIGNIEW WARZOCHA, KATARZYNA FADROWSKA
  EXPECTATIONS OF LOCAL ENTERPRENEURS TOWARDS LOCAL AUTHORITIES
  OCZEKIWANIA LOKALNYCH PRZEDSIEBIORCÓW WOBEC WŁADZ SAMORZĄDOWYCH


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • BOGUSŁAW STANKIEWICZ, AGNIESZKA BRELIK
  COMPETITIVENESS IN TOURISM- CHOSEN ASPECTS
  KONKURENCYJNOŚĆ W TURYSTYCE - WYBRANE ASPEKTY

 • BOŻENA GARBOWSKA, MAREK GARBOWSKI, BERNADETA HORDEJUK
  CONSUMER ATTITUDES TOWARD GENETICALLY MODIFIED FOOD
  POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC ŻYWNOŚCI MODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE

 • MARCIN LEWICKI, MARIOLA GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, MAŁGORZATA GRZYWIŃSKA-RĄPCA
  CONSUMER BEHAVIOUR IN E-COMMERCE
  ZACHOWANIA KONSUMENTA W ZAKRESIE E-COMMERCE

 • ADAM RUDZEWICZ
  QUALITY OF BANKING SERVICES FROM THE PERSPECTIVE OF THE POLISH CUSTOMERS
  JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH Z PERSPEKTYWY POLSKICH KLIENTÓW

 • ROMAN CHORÓB
  STRENGTHS FUNCTIONING CLUSTER STRUCTURES PREREQUISITE FOR INNOVATION AND COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY
  ATUTY FUNKCJONOWANIA STRUKTUR KLASTROWYCH PRZESŁANKĄ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI

 • ANDRZEJ BORUSIEWICZ, PAULINA DROŻYNER
  DATABASE APPLICATIONS IN PLANNING AND PROCESSING OF FARM PRODUCTION
  APLIKACJE BAZODANOWE W PLANOWANIU I REALIZACJI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • MARIUSZ MACIEJCZAK, JULIA GALCHYNSKA, MYKOLA ORLIKOWSKYI
  BIOMASS AS THE PRIMARY RAW MATERIAL OF BIOECONOMY IN THE EUROPEAN UNION
  BIOMASA JAKO PODSTAWOWY SUROWIEC BIOGOSPODARKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 • PIOTR BÓRAWSKI, JAMES W DUNN
  DIFFERENTIATION OF MILK MARKET DEVELOPMENT IN THE WORLD
  ZRÓŻNICOWANIE ROZWOJU RYNKU MLEKA NA ŚWIECIE

 • MAŁGORZATA GRZYWIŃSKA-RĄPCA, MARIOLA GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, MARCIN LEWICKI
  HOUSEHOLDS' ECONOMIC SITUATION IN SELECTED EU MEMBER STATES
  EKONOMICZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UE

 • KRZYSZTOF FIRLEJ, PATRYCJA TRZEPAŁKA
  SPORTS NATIONALISM - TRUTH OR FICTION IN THE AREA OF FOOTBALL
  NACJONALIZM SPORTOWY – PRAWDA CZY FIKCJA W OBSZARZE FUTBOLU