Year 2015

Scientific Journal Vol. 3 / 2015 (18)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • HENRYK KOWGIER
  KILKA UWAG O DEMOGRAFII WSI POLSKIEJ W LATACH 1989 -2013
  THE DEMOGRAPHY OF POLISH COUNTRY IN THE PERIOD OF 1989 – 2013

 • SYLWIA JAWOROWSKA, JUSTYNA BALCERZAK, ZDZISŁAW KOCHANOWICZ
  OCENA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE GMINY STARY LUBOTYŃ
  BUDGET EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENTS BASED ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY OF STARY LUBOTYŃ IN THE YEARS 2010-2013

 • IWONA POMIANEK, MAGDALENA CEGIEŁKA
  WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO INSTRUMENT WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PRZYKŁAD GMINY STANISŁAWÓW
  INVESTMENT EXPENDITURES OF LOCAL GOVERNMENT AS AN INSTRUMENT SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP - EXAMPLE OF STANISŁAWOW COMMUNE

 • BEATA BĘDZIK, AGNIESZKA BRELIK
  SOFT FACTORS OF LOCAL DEVELOPMENT
  MIĘKKIE CYNNIKI ROZWOJU LOKALNEGO


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • MARIAN MROZIEWSKI
  PREHISTORYCZNY DOROBEK MYŚLI O ZARZĄDZANIU POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM
  PREHISTORIC ACHIEVEMENTS OF THOUGHT ABOUT MANAGEMENT OF SOCIAL POTENTIAL

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI, KATARZYNA WYSZOMIRSKA
  PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW Z OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO
  STUDENTS WITH ENTREPRENEURIAL ATTITUDES FROM OSTROLEKA AND THE DISTRICT OF OSTROLEKA

 • ARTUR WILCZYŃSKI
  ROLA PRZYWÓDZTWA W ZŁOŻONYM SYSTEMIE ADAPTACYJNYM
  LEADERSHIP IN COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS

 • RAFAŁ WYSZOMIERSKI, PIOTR BÓRAWSKI
  OCENA OPŁACALNOŚCI WYKORZYSTANIA BIOMASY Z ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
  PROFITABILITY EVALUATION OF BIOMASS FROM ENERGY CROPS

 • KATARZYNA BRODZINSKA
  WPŁYW CECH JAKOŚCIOWYCH KAPITAŁU LUDZKIEGO NA PROCES MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH
  INFLUENCE OF HUMAN CAPITAL QUALITY ON THE PROCESS OF AGRICULTURAL FARM MODERNIZATION

 • ROBERT RUSIELIK
  ANALIZA PORÓWNAWCZA POMIARU PRODUKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ ROLNICTWA W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM ALTERNATYWNYCH MODELI
  A COMPARATIVE ANALYSIS OF TOTAL-FACTOR PRODUCTIVITY MEASUREMENT OF POLISH AGRICULTURE WITH ALTERNATIVE MODELS


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • BARTOSZ MICKIEWICZ, WOJCIECH GOTKIEWICZ
  NOWE DZIAŁANIE W ZAKRESIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH W POGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
  NEW OPERATION OF INVESTMENT HOLDINGS LOCATED IN NVZ IN RURAL DEVELOPMENT POGRAMME (2014-2020)

 • BOGUSŁAW STANKIEWICZ, AGNIESZKA BRELIK
  THE MEDICAL TOURISM - THE FUNDAMENTAL SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS AND CONDITIONS
  TURYSTYKA MEDYCZNA - PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA I PROBLEMY SPOŁECZNO – EKONOMICZNE