Year 2015

Scientific Journal Vol. 2 / 2015 (17)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

  • KAZIMIERZ KRZYSZTOF BLOCH, PAWEŁ SZULKOWSKI UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATU OSTROŁĘCKIEGO CONDITIONING OF RURAL ENTERPRENEURSHIP DEVELPPMENT BASED ON THE EXAMPLE OF OSTROŁĘKA POVIAT

  • BRONISŁAW DUTKA ANALIZA PRZEBIEGU I REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W III OSI „JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ” PROW 2007-2013 ANALYSIS OF REALIZATION OF ACTIVITIES IMPLEMENTED INTO III AXIS „QUALITY OF LIFE IN RURAL AREAS AND DIFFERANTIATION OF RURAL ECONOMY” RADP 2007-2013

  • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI, MARIOLA GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA, ADAM PAZUŁA WIEDZA MARKETINGOWA PRZEDSTAWICIELI WŁADZ GMIN SUBREGIONU OSTROŁĘCKIEGO MARKETING KNOWLEDGE OF REPRESENTATIVES OF THE MUNICIPALITIES FROM THE SUBREGION OSTROLEKA


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

  • ANETA BEŁDYCKA-BÓRAWSKA CZYNNIKI ROZWOJU GOSPODARSTW ZAJMUJĄCYCH SIĘ UPRAWĄ RZEPAKU W OPINII ICH WŁAŚCICIELI FACTORS OF DEVELOPMENT OF HOLDINGS ENGAGED IN OILSEED RAPE PRODUCTION IN THE OPINION OF THEIR OWNERS


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

  • DARIUSZ ELIGIUSZ STASZCZAK ZMIANY W ZBIOROWEJ HEGEMONII MOCARSTW I KORPORACJI TRANSNARODOWYCH NA POCZĄTKU XXI WIEKU CHANGES IN THE COLLECTIVE HEGEMONY OF STATE-POWERS AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY

  • BARTOSZ MICKIEWICZ, IRINA PILVERE ROLA I ZNACZENIE POLITYKI ZALESIENIOWEJ W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA OBSZARÓW WIEJSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ ROLE AND MEANING OF AFFORESTATION POLICY IN PROCESS OF RURAL AREAS CREATION