Year 2014

Scientific Journal Vol. 4 / 2014 (15)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • ANDRZEJ SĘK
  THE ISSUE OF THE CHOICE OF REMUNERATION IN TENDERS ORGANIZED BY COMMUNE SELF-GOVERNMENTS
  KWESTIA WYBORU WYNAGRODZENIA W PRZETARGACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDY GMINNE

 • PAWEŁ NIEWIADOMSKI
  MATERIAL LIABILITY OF EMPLOYEE
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • PIOTR BÓRAWSKI, JAMES W DUNN
  COMPETITIVENESS OF DIARY ENTERPRISES IN POLAND WITH PARTICULAR REGARD PAID TO THEIR ECONOMIC SITUATION
  KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW MLECZNYCH W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH SYTUACJI EKONOMICZNEJ

 • AGNIESZKA BRELIK, RAFAŁ OBUCHOWICZ
  ROLE OF HUMAN CAPITAL IN TOURISM SECTOR-LITERATURE OVERVIEW
  ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO W SEKTORZE TURYSTYKI – PRZEGLĄD LITARATURY


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • DIONISIO RAMIREZ
  OF THE CONVERGENCE OF UNEMPLOYMENT RATES BETWEEN THE SPANISH REGIONS USING DISPERSION INDEXES
  ANALIZA KONWERGENCJI STÓP BEZROBOCIA MIĘDZY HISZPAŃSKIMI REGIONAMI Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW DYSPERSJI


RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA
  THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES – RECENZJA
  THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - REVIEW