Year 2014

Scientific Journal Vol. 3 / 2014 (14)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • SZAMROWSKI PIOTR, PAWLEWICZ ADAM
  PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA TELEPRACY W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  PRACTICAL ASPECTS OF TELEWORK USE IN THE SMALL BUSINESS SECTOR OF THE WARMIA AND MAZURY REGION

 • BEATA BĘDZIK
  FORMALNY I NIEFORMALNY OBRAZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ
  THE FORMAL AND INFORMAL SOCIAL CAPITAL ON RURAL AREAS IN POLAND ON BASIS OF AVAILABLE SURVEYS


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • PAWEŁ MATUSZCZYK
  SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA
  SYSTEMS COMPUTER MANAGEMENTS

 • KATARZYNA DOROTA KOPEĆ
  THE POTENTIAL OF CROWDFUNDING INITIATIVES IN THE CREATIVE SECTOR
  POTENCJAŁ FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO W SEKTORZE KREATYWNYM

 • BARTOSZ MICKIEWICZ
  TENDENCJE ZMIAN W POZIOMIE ZUŻYCIA ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNICZEJ
  TENDENCIES OF CHANGES IN LEVEL OF USE OF AGRICULTURAL PRODUCTION MENAS

 • AGNIESZKA BRELIK
  ZNACZENIE ROZWOJU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA POMORZU ZACHODNIM
  IMPORTANCE OFAGRITOURISM SERVICES DEVELOPMENT IN WEST POMERANIA REGION


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • PIOTR BÓRAWSKI, ARKADIUSZ KRAWCZYK
  AKTYWNOŚĆ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
  HE ACTIVITY OF FARM OWNERS IN ACQUISITION OF FUNDS DERIVED FROM EUROPEAN UNION


KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS

 • KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA
  THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES – RECENZJA
  THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - REVIEW