Year 2014

Scientific Journal Vol. 1 / 2014 (12)

Spis treści / Contens


DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA
CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

 • KATARZYNA PAWLEWICZ, JULITA ALSZTYNIUK
  PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCEDURZE SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  SOCIAL PARTICIPATION IN PROCEDURE FOR DRAWING UP LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLAN

 • MAREK KUŹMICKI, ADAM SZEPELUK
  INSTYTUCJONALNO SYSTEMOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NOCLEGOWE I GASTRONOMICZNE W WYBRANYCH POWIATACH PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI
  INSTITUTIONAL-SYSTEMIC CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROVIDERS OF ACCOMMODATION AND CATERING SERVICES IN THE SELECTED DISTRICTS OF THE NORTH-EASTERN POLAND


DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI
CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND

 • JACEK GLINKA
  ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. TEORIA W PRAKTYCE, PRAKTYKA W TEORII
  QUALITY MANAGEMENT, THEORY IN PRACTICE, PRACTICE IN THEORY

 • RENATA GRUSZKA
  DYNAMIKA ZMIAN MODELI BIZNESU W KONTEKŚCIE DYFUZJI INNOWACJI
  THE DYNAMICS OF CHANGES OF BUSINESS MODELS IN THE CONTEXT OF INNOVATION DIFISSION

 • IRENEUSZ ŻUCHOWSKI, JOANNA RAKOWSKA
  FUNKCJONOWANIE SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKICH W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
  THE FUNCTIONING OF STUDENTS COOPERATIVES IN THE SECONDARY SCHOOL


DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO
CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD

 • STEFAN JANUSIK
  ALIANSE STRATEGICZNE W POLSCE – WYKORZYSTANA SZANSA CZY ZAPRZEPASZCZONA OKAZJA
  STRATEGIC ALLIANCES IN POLAND – USE OF OPPORTUNITIES OR MISSED CHANCES

 • BRONISŁAW MICHERDA
  TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBLICZE KATEGORII „JAKOŚĆ INFORMACJI FINANSOWEJ”
  THEORETICAL AND PRACTICAL FEATURES OF THE "FINANCIAL INFORMATION QUALITY" CATEGORY

 • PAWEŁ NIEWIADOMSKI
  OCHRONA PRAW PASAŻERÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
  PROTECTON OF PASSENGERS RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION